W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 r. z późn. zm.) niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na usługi remontowe w obiekcie we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 19. 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO – jednostka organizacyjna Gminy Wrocław z siedzibą: 50-159 Wrocław; pl. Dominikański 6.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMINY: Usługi remontowe na terenie obiektu mieszczącego się przy ul. Świdnickiej 19 we Wrocławiu w następującym zakresie:
1) prace hydrauliczne polegające na udrożnieniu kanalizacji  sanitarnej i wymianie kranu wraz z wymianą podgrzewacza - terminie od dnia 30.09.2021 godzina 13.00 do maksymalnie dnia 2.10.2021.godzina 18.00,
2) montaż do ścian mebli biurowych, regałów w łącznej ilości 35 sztuk - terminie od dnia 30.09.2021 godzina 13.00 do maksymalnie dnia 02.10.2021 godzina 18.00,
3) zapewnienie niezbędnych materiałów, sprzętu, narzędzi i urządzeń (kran, podgrzewacz) celem wykonania przedmiotu umowy prawidłowo i w terminie przewidzianym na poszczególne zadania. 

UWAGA: TERMINY WYKONANIA USŁUG SĄ PILNE i nie podlegają zmianie.

WARUNKI PŁATNOŚCI: przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane w umowie oraz na wystawionej fakturze.

FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław - sekretariat pokój 214 do dnia 28.09.2021 r. do godz. 9.00 lub przesłać na adres: info@wcrs.wroclaw.pl.

Ofertę należy złożyć na FORMULARZU OFERTOWYM – zał. nr 1.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCĄ: 
Antonina Jakubek-Józefowska e-mail: antonina.jakubek-jozefowska@wcrs.wroc.pl

Pełna treść zapytania znajduje się w załącznikuZałączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy i klauzula RODO - załącznik nr 1 i 2