Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista  (04/01/2023)

 O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.     Nazwa i adres jednostki: WCRS, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław.
2.     Określenie stanowiska i wymiaru etatu: Specjalista, 1,0 etat, czas określony.
3.     Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
a)     wykształcenie wyższe (w dziedzinie nauk społecznych) wraz z dwuletnim doświadczeniem w pracy lub średnie wraz z trzyletnim doświadczeniem w pracy;
b)     bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego, angielskiego w mowie i piśmie;
c)     znajomość procedur dotyczących legalizacji pobytu i pracy, edukacji oraz innych podstawowych potrzeb życia codziennego we Wrocławiu;
d)     doświadczenie w pracy z klientem ze szczególny uwzględnieniem migrantów/ uchodźców;
e)     znajomość obsługi platform komunikacyjnych i stron internetowych, innych narzędzi wykorzystywanych w działaniach promocyjno-komunikacyjnych;
f)      znajomość instytucji  i organizacji prowadzących działania dla migrantów  na terenie miasta Wrocław;
g)     doświadczenie w  realizacji  różnych projektów międzykulturowych oraz międzynarodowych;
h)     umiejętność prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi;
i)      niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego, przestępstwo skarbowe;
j)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

4.     Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
a)     bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS – w szczególności Word, Excel, Power Point, Adobe Photoshop);
b)     umiejętność w przygotowywaniu prezentacji multimedialnych, materiałów informacyjno-edukacyjnych 
c)     umiejętność swobodnego wyrażania się w mowie i piśmie (redagowanie tekstów informacyjnych);
d)     podnoszenie kompetencji w zakresie realizowanych zadań samodzielność i kreatywność;
e)     umiejętność pracy w zespole.

5.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
a)     realizacja działań w ramach pracy Zespołu Dialogu Międzykulturowego;
b)     analiza potrzeb i problemów migrantów/ uchodźców  w procesie integracji i adaptacji, poszukiwanie rozwiązań oraz opracowanie koncepcji projektów i narzędzi wspierających (praca zespołowa);
c)     współpraca w zakresie przygotowania i wdrażania planów promocyjno-komunikacyjnych (praca zespołowa),
w szczególności działań kierowanych do migrantów/ uchodźców z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi komunikacji (w tym przygotowywanie m.in. artykułów, postów w różnych językach);
d)     przygotowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz oferty szkoleniowej (praca zespołowa), zgodnie z kluczowymi potrzebami migrantów/ uchodźców   w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim;
e)     opracowywanie oferty działań informacyjnych, adaptacyjnych, integracyjnych (praca zespołowa) we współpracy międzysektorowej z udziałem wydziałów, biur, jednostek urzędu miejskiego Wrocławia oraz organizacji pozarządowych;
f)      budowanie partnerskiej współpracy z diasporą migrancką we Wrocławiu, w szczególności ze społecznością białoruską i  ukraińską;
g)     współpraca z przedstawicielami i organizacjami  mniejszości narodowych i etnicznych;
h)     prowadzenie działań informacyjno-konsultacyjnych dla migrantów/ uchodźców  na terenie miasta Wrocław w ramach projektu WroMigrant z wykorzystaniem różnorodnych form komunikacji,  w szczególności w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim, białoruskim, angielskim;
i)      udział w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z tematyką międzykulturową oraz międzynarodową, organizowanych w ramach Zespołu Dialogu Międzykulturowego;
j)      realizacja zadań ramach współpracy organizacjami pozarządowymi (przygotowywanie konkursów, analiza dokumentacji sprawozdawczej, wizytacje merytoryczne);
k)     bieżąca analiza aktów prawnych dotyczących uregulowań w obszarze kwestii pobytowych cudzoziemców oraz procesów integracyjnych i adaptacyjnych;
l)      poszukiwanie dobrych praktyk stosowanych w kraju i zagranicą, opracowywanie nowych rozwiązań w obszarze powierzonych zadań;
m)    przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wykonywanych zadań jednostki, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł, na postawie wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych w jednostce: realizacja postępowania, w tym przygotowywanie i zawieranie umów cywilno-prawnych oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, weryfikacja sprawozdań z wykonanych czynności w ramach zawartych umów; weryfikacja merytoryczna i finansowa sprawozdań;
n)     przygotowywanie i właściwe administrowanie dokumentacją obowiązującą w Zespole Dialogu Międzykulturowego;
o)     wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
p)     przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
q)     wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w ramach posiadanych kompetencji, w tym zastępstw innych pracowników w czasie nieobecności;
r)      przestrzegania przepisów bhp i p.poż;
s)     przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, banie o dobro zakładu i jego mienie.

6.   Predyspozycje osobowościowe:
a)   wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne;
b)   kompetencje międzykulturowe;
c)    bardzo dobra organizacja pracy;
d)   cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań;
e)   komunikatywność;
f)    umiejętność pracy pod presją czasu;
g)   wielozadaniowość.

7.     Informacja o warunkach pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

8.     Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w grudniu 2022 jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

9.     Wymagane dokumenty:
a)   list motywacyjny,
b)   życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)   kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e)   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f)    kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,
g)    oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),
i)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 06.02.2023 r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 216 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: samodzielny referent nr 02/01/2023”.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 07.02.2023r. godz. 15:30.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 216.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-915.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 15.02.2023r.

 
Dorota Feliks

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
 Wrocław, 24.01.2023r.

 
1  Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Załączniki:

Ogłoszenie o naborze referent (04/01/2023)
Klauzula informacyjna
Kwestionariusz osobowy