Nabór na stanowisko referent ds. programów zdrowotnych

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Starszy referent ds. programów zdrowotnych

O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, któ­rym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.   Nazwa i adres jednostki: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław

2.   Określenie stanowiska i wymiaru etatu: starszy referent ds. programów zdrowotnych

         Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

         Wymiar etatu: praca w wymiarze 1,0 etatu

3.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): wyższe,

Wymagany profil (specjalność): zdrowie publiczne 

Obligatoryjne uprawnienia: korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne

Doświadczenie zawodowe:

 • doświadczenie w organizacji miejskich akcji promujących zdrowy styl życia, spotkań i eventów o charakterze prozdrowotnym wśród mieszkańców Wrocławia,
 • doświadczenie  w zarządzaniu zespołem, pozyskiwaniu i koordynowaniu pracą wolontariuszy, praktykantów, stażystów w ramach realizowanych projektów,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu partnerów i sponsorów projektów, doświadczenie w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji ze stałymi i nowymi partnerami,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących działań prozdrowotnych we Wrocławiu,
 • doświadczenie w pracy z członkami społeczności szkolnej – pracownikami pionu żywienia, nauczycielami oraz uczniami.

4.   Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 • znajomość specyfiki pracy przy projektach kulturalnych, dotyczących zdrowia, aktywności fizycznej, spraw społecznych, przeciwdziałania uzależnieniom, aktywnego trybu życia, wolontariatu,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów prozdrowotnych na rzecz młodzieży i społeczności lokalnych,
 • znajomość wrocławskich organizacji i instytucji działających w zakresie prozdrowotnym,
 • znajomość specyfiki funkcjonowania oraz potrzeb placówek edukacyjnych (przedszkola, szkoły),
 • znajomość środowiska mediów społecznościowych

5.     Umiejętności zawodowe:

 • znajomość specyfiki funkcjonowania jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz organizacji pozarządowych,
 • znajomość prawa zamówień publicznych i zasad związanych z prowadzeniem dokumentacji biurowej,
 • wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • rzetelność, cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań,
 • samodzielność w wykonywanych zadaniach, ale także umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność swobodnego wyrażania się w mowie i w piśmie,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office (Word, Excel). 

6.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 • organizacja miejskich akcji promujących zdrowy styl życia, spotkań i wydarzeń o charakterze prozdrowotnym, organizacja miejskich akcji prozdrowotnych, konferencji z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej, szkoleń i warsztatów, działań animacyjnych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym wśród mieszkańców,
 • tworzenie i zarządzanie zintegrowanym programem prozdrowotnym przeznaczonym dla wszystkich mieszkańców Wrocławia,
 • uzupełnianie portalu promującego zdrowy styl życia, zarządzanie jego treścią oraz prozdrowotną bazą danych, opracowywanie prozdrowotnych materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych oraz prozdrowotnych aplikacji internetowych,
 • współpraca z partnerami programu prozdrowotnego oraz  pozyskiwanie nowych partnerów i sponsorów,
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących oferty działań prozdrowotnych realizowanych w mieście,
 • wsparcie organizacyjne przy realizacji innych przedsięwzięć WCRS w tym m.in. wydarzeń w ramach projektów kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, imprez plenerowych i innych,
 • właściwe administrowanie dokumentacji.  

7.   Informacja o warunkach pracy:

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

 

8.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lutym 2017 r. jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

 

9.   Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej1,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrud­nienie,
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgod­ność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego2,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobo­wiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie­zbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 21.04.2017 r. do godz. 09:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,
pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 214 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: starszy referent ds. programów zdrowotnych”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 21.04.2017 r. o godz. 10:00

Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 214.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-934.

ZałącznikWielkość
PDF icon Skan ogłoszenia578.7 KB
Microsoft Office document icon Kwestionariusz osobowy33 KB
Tagi: 

Historia dokumentu

 • Nabór na stanowisko referent ds. programów zdrowotnych | Aktualizacja: 05.04.2017, 12:27 | Wytworzył: Dorota Feliks | Opublikował: admin