Nabór kandydatów na członków Wrocławskiej Rady Seniorów

Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia o naborze kandydatów na członków Wrocławskiej Rady Seniorów


Realizując zapisy Uchwały nr LX/1526/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. Rady Miejskiej
Wrocławia w sprawie powołania Wrocławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu, Prezydent Wrocławia ogłasza nabór kandydatów na ośmiu członków do Wrocławskiej Rady Seniorów – przedstawicieli środowisk senioralnych.
 
1. Nabór kandydatów prowadzony jest od dnia ogłoszenia tj.  od dnia 25.08.2014 r. do dnia 08.09.2014 r. (decyduje data wpływu siedziby Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego).

2. Zgłoszenia kandydatów na członków Wrocławskiej Rady Seniorów należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, poprzez dostarczenie do Sekretariatu Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego pok. 214, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław z dopiskiem „Kandydaci na członków Wrocławskiej Rady Seniorów", w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, licząc od dnia 25.08.2014r.

3. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są przez „środowiska senioralne”, przez co należy rozmieć przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli  podmiotów działających na rzecz osób starszych w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących Uniwersytety Trzeciego Wieku, zgodnie z art. 5c ust. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 z późn. zm.).

4.  Środowiska senioralne mają prawo do zgłoszenia nie więcej niż dwóch kandydatów na członków do Rady Seniorów.

5. Listę imienną osób, których kandydatury zostały zgłoszone zgodnie z ogłoszeniem wraz z nazwą zgłaszającego środowiska senioralnego i z krótkim opisem doświadczenia i umiejętności każdego kandydata na członka Wrocławskiej Rady Seniorów, zostaną zamieszczone się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, do czasu powołania Wrocławskiej Rady Seniorów.

6. W terminie 7 dni od daty opublikowania listy, o której mowa w pkt. 5, środowiska senioralne mogą głosować na dwóch kandydatów, przy czym wybór kandydatów na członków Rady Seniorów winien zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do reprezentowania środowisk senioralnych. Głosy, które wpłyną po terminie określonym w pkt. 1 lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie zostaną uwzględnione.

7. Głosowanie na członków Wrocławskiej Rady Seniorów należy dokonać na formularzu do głosowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia, poprzez dostarczenie do Sekretariatu Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego pok. 214, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław z dopiskiem „Głosowanie na członków Wrocławskiej Rady Seniorów".

8. Wynik głosowania, o którym mowa w pkt. 6, ustala powołana przez Prezydenta Wrocławia komisja złożona z dwóch przedstawicieli Prezydenta, jednego przedstawiciela Rady Miejskiej  Wrocławia i jednego przedstawiciela środowisk senioralnych.

9. Do Rady Seniorów wchodzi osiem osób, które uzyskały największą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.

10. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacja o osobach, które zostały wybrane do Wrocławskiej Rady Seniorów, Prezydent ogłasza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 7 dni od dnia zakończenia głosowania.

11. Uwagi dotyczące przebiegu głosowania można zgłaszać do Prezydenta w terminie 3 dni od dnia zakończenia głosowania.

Tagi: 

Historia dokumentu

  • Nabór kandydatów na członków Wrocławskiej Rady Seniorów | Aktualizacja: 25.08.2014, 11:52 | Wytworzył: Marcin Nykiel | Opublikował: Marcin Nykiel