KOREKTA ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 19.09.2022r.

Zamawiający koryguje zapytanie ofertowe na realizację zajęć nauki języka polskiego jako obcego dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa  oraz warsztatów metodycznych dla nauczycieli uczących dzieci obcojęzyczne

z dnia 19.09.2022r.

treść:

- w punkcie IV podpunkcie 1), który otrzymuje brzmienie:

1) O zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- w punkcie VII, który otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa w dniu 28 września 2022 r. o godz. 12.00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
1) mailowo na adres: info@wcrs.pl
2) osobiście w sekretariacie WCRS, II p., pokój 214. Sekretariat WCRS jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00. 

dnia 21.09.2022r.

Dorota Feliks 

Dyrektor WCRSZałączniki:

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 z dnia 21.09.2022