Brak treści artykułu

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy lub podmiotu udosatępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależnościlub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 Wzór wykazu robót
Załącznik nr 5 Wzór wykazu osób
Załącznik nr 6 Wzór umowy
Załącznik nr 7 Przedmiary
Załącznik nr 8 Projekt architektoniczno-budowlany zatwierdzony Decyzją Prezydenta Miasta nr 492.2023 z 16.03.2023
Załącznik nr 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbiór robót budowlanych cz.1
Załącznik nr 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbiór robót budowlanych cz.2
SWZ
Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane
SWZ
Odpowiedź na pytanie do SWZ nr 1
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont dachu