W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Ogłoszenie o naborze referent (03/01/2023)

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Krzysztof Wasiak, Wrocław
Uzasadnienie wyboru Pan Krzysztof Wasiak posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności wymagane na stanowisku przedstawionym w naborze, które pozwolą na sprawne wdrożenie się i podjęcie pracy na proponowanym stanowisku. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej otrzymał akceptację komisji kwalifikacyjnej.
Szczegóły
Stanowisko Referent (03/01/2023)
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 26.01.2023 r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 216 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: referent nr 03/01/2023”.
Status rozstrzygnięte

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Referent  (03/01/2023) 

O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.   Nazwa i adres jednostki: WCRS, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
2.   Określenie stanowiska i wymiaru etatu: samodzielny referent, 1,0 etat, czas określony
3.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
a)     wykształcenie średnie, m.in.: liceum, multimedia, informatyka, grafika komputerowa;
b)     niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego, przestępstwo skarbowe;
c)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d)     znajomość ustawy o finansach publicznych;
e)     znajomość pakietu MS Office.

4.   Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
a) znajomość obsługi komputerów w systemach MS Windows i Mac OS,
b) znajomość zagadnień związanych z komputerami,
c) umiejętność zarządzania sprzętem multimedialnym audio/video,
d) przygotowywanie materiałów do druku,
e) znajomość   programów do obróbki graficznej Adobe (Indesign, Photoshop), znajomość systemów Drupal, WordPress.

5.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
a. prace informatyczno-administracyjne w jednostce (instalowanie i aktualizacja oprogramowania, wydawanie sprzętu, bieżące naprawy sprzętu informatycznego i elektronicznego);
b. dbanie o bezpieczeństwo informatyczne jednostki;
c. aktualizacja baz stron internetowych;
d. zarządzanie sprzętem multimedialnym: komputerowym, fotograficznym i akustycznym;
e. kontrola nad sprawnym działaniem sprzętu multimedialnego obejmująca jego konserwację, drobne naprawy oraz zgłoszenia gwarancyjne;
f. wykonywanie bieżących zadań związanych z działaniem multimedialnych stron www;
g. dbanie o sprawną komunikację w jednostce w ramach stron  www, maila, telefonu;
h. dbanie o przepływów danych w firmie;
i. właściwe administrowanie i archiwizacja dokumentacji;
j. przygotowywanie informacji publicznych wg potrzeb w zakresie realizowanych zadań, w tym informacji na potrzeby mediów;
k. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wykonywanych zadań jednostki, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł, na postawie wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych w jednostce:  realizacja postępowania, w tym przygotowywanie i zawieranie umów cywilno-prawnych oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, weryfikacja sprawozdań z wykonanych czynności w ramach zawartych umów; weryfikacja merytoryczna i finansowa sprawozdań;
l. przygotowywanie i właściwe administrowanie dokumentacją obowiązującą;
m. wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
n. przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
o. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
p. reprezentowanie WCRS w szkoleniach, warsztatach, konferencjach w kraju i zagranicą.
q. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach posiadanych kompetencji, w tym zastępstwie innych pracowników WCRS w czasie nieobecności.
r. dbanie o dobro zakładu i jego mienie.
s. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
t. odpowiedzialność za wykorzystanie sprzętu komputerowego zgodnie z przeznaczeniem.

6. Predyspozycje osobowościowe:
a)   wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne;
b)   bardzo dobra organizacja pracy;
c)    cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań;
d)   samodzielność w wykonywanych zadaniach, ale także umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
e)   umiejętność pracy pod presją czasu.

7. Informacja o warunkach pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

8.     Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w grudniu 2022 jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

9. Wymagane dokumenty:
a)   list motywacyjny,
b)   życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)   kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e)   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f)    kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,
g)    oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),
i)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 26.01.2023 r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 216 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: referent nr 03/01/2023”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 26.01.2023r. godz. 15:30.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 216.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-915.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 30.01.2023r.

 
Dorota Feliks

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego


Wrocław, 16.01.2023r.


1  Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki

Powiadom znajomego