W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Starszy referent 01/08/2020

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Beata Kowalska, Wilczyce
Uzasadnienie wyboru Pani Beata Kowalska posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe wymagane na stanowisku przedstawionym w naborze.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała akceptację komisji kwalifikacyjnej.
Szczegóły
Stanowisko Starszy referent 01/08/2020
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert sekretariat Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6 pok. 214
Status rozstrzygnięte

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
 
Starszy referent
(01/08/2020)

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Nazwa i adres jednostki: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław.
 2. Określenie stanowiska i wymiaru etatu: stanowisko starszy referent, 1 etat, na czas określony
 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
  a) wykształcenie min. średnie o profilu ekonomicznym oraz 2 – letnie doświadczenie w pracy poza lub w jednostce samorządowej udokumentowane świadectwami pracy;
  b) praktyczna znajomość  ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz innych aktów prawnych w tym zakresie;
  c) znajomość specyfiki pracy administracyjnej w jednostce samorządowej oraz przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek pomocniczych Gminy Wrocław;
  d) znajomość programu Vulcan;
  e) umiejętność pracy w różnorodnym zespole;
  f) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z ostrzeżenia publicznego lub umyślnego przestępstwo skarbowe;
  g) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
  a) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
  b) kreatywność i samodzielność w wykonywanych zadaniach;
  c) mile widziana znajomość prawa administracyjnego;
 5. Predyspozycje osobowościowe: 
  a) umiejętności interpersonalne (otwartość, empatia, komunikatywność);
  b) bardzo dobra organizacja pracy;
  c) rzetelność, cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań;
  d) dyspozycyjność;
  e) umiejętność pracy pod presją czasu.
 6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
  1) Przyjmowanie za pokwitowaniem dokumentów księgowych z obsługiwanych jednostek: faktur, rachunków, wniosków o zaliczkę oraz wniosków dotyczących rozliczenia zaliczki.
  2) Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym. 
  3) Rozliczanie wydatkowanych środków finansowych.
  4) Kontrola i analiza wydatków ponoszonych przez jednostki pod względem zgodności z planem finansowym.
  5) Prowadzenie rozszerzonej obsługi płatności za media dostarczane do lokali użytkowanych przez samorządy Osiedli, w tym wsparcie w zakresie planowania środków na ten cel, przygotowywanie niezbędnych materiałów, prowadzenie analizy bieżącej, opisywanie dokumentów.
  6) Prowadzenie korespondencji w zakresie rozliczeń finansowych.
  7) Kontrola realizacji wydatków budżetowych.
  8) Sporządzanie przelewów bankowych.
  9) Uzgadnianie poniesionych przez Osiedla wydatków z zapisami księgowymi oraz sprawozdawczością w tym zakresie.
  10) Informowanie na bieżąco przedstawicieli organów Osiedli w zakresie wynikającym z gospodarowania środkami finansowymi, doradztwo i permanentne szkolenie w tym zakresie.
  11) Przygotowywanie informacji publicznej wg potrzeb w zakresie realizowanych zadań, w tym informacji na potrzeby mediów.
  12) Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej do Biura Współpracy z Osiedlami Wrocławia .
  13) Przygotowywanie i właściwe administrowanie dokumentacją administracyjno-biurową.
  14) Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowania publicznego o wartości poniżej i powyżej 30 000 euro, realizacja postępowania, w tym przygotowywanie i zawieranie umów cywilno-prawnych oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, weryfikacja merytoryczna i finansowa sprawozdań.
  15) Obsługa kasy w WCRS w okresie usprawiedliwianej nieobecności pracownika oraz w razie uzasadnionej konieczności powierzenia zastępstwa przez przełożonego, w tym:
  - dokonywanie operacji gotówkowych (wpłat i wypłat ) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez osoby upoważnione, sprawdzonych pod względem merytorycznym przez kierownika jednostki, formalnym i rachunkowym przez Głównego Księgowego lub osobę upoważnioną;
  - dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunku bankowego na określone potrzeby lub wydatki bieżące;
  - odprowadzanie przyjętych sum do banku;
  - niezwłoczne zawiadomienie dyrektora i głównego księgowego o brakach gotówkowych lub ewentualnych włamaniach do kasy;
  - zwracanie niepodjętej w terminie gotówki do kasy banku, jeżeli jej wartość przekracza stan pogotowia kasowego;
  - bieżące sporządzanie raportów kasowych, zgodnie z zasadami rachunkowości;
  - składanie zapotrzebowania na książeczki czeków gotówkowych w banku oraz ich potwierdzanie; 
  - bieżące prowadzenie druków ścisłego zarachowania: czeków gotówkowych i rozrachunkowe, druków KP;
  - składanie zapotrzebowania na poszczególne rodzaje tych druków, ewidencjonowanie ich, wydawanie, oraz rozliczanie; 
  - anulowanie mylnie wystawionych wypłat, pokwitowań oraz czeków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  - przeprowadzanie postępowania przewidzianego w przepisach w razie zagubienia, kradzieży lub zniszczenia czeku, uszkodzonego banknotu lub fałszywego znaku pieniężnego;
  - należyte zabezpieczenie kasy po zakończeniu pracy poprzez zamknięcie, oraz sprawdzenie stanu gotówki  w dniu następnym przed otwarciem kasy.
  16) Archiwizacja i zabezpieczanie danych oraz dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  17) Wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy.
  18) Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
  19) Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
  20) Reprezentowanie WCRS w szkoleniach, warsztatach, konferencjach w kraju i zagranicą.
  21) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przetwarzania informacji i właściwą eksploatacją sprzętu komputerowego.
  22) Dbanie o dobro zakładu i jego mienie.
  23) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
  24) Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach posiadanych kompetencji, w tym zastępowanie innych pracowników zespołu/działu w czasie ich nieobecności.
 7. Informacja o warunkach pracy:
  Praca biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę poza biurem, na terenie Wrocławia.
 8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w czerwcu 2020 r., jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe. 
 9. Wymagane dokumenty:
  a. list motywacyjny, 
  b. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  c. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  d. kserokopie posiadanych świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  e. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  f. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,
  g. podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna)
  h. napisane przez kandydata oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  i. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobo­wiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
  j. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie  w terminie do dnia 14.09.2020 r. do godz. 15.00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, Sekretariat - II piętro, pokój 214 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: Starszy referent  (01/08/2020)".

  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

  Otwarcie ofert nastąpi we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, pokój 220, w dniu 15.09.2020 r.

  Z regulaminem naboru można się zapoznać w Sekretariacie, II piętro, pokój 214. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 77 24 969.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety­nu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6 w terminie do dnia 30.09.2020 r.

   

  1 Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

   

   

   

   

  Wrocław, 24.08.2020 r.

Załączniki

Powiadom znajomego