W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Referent

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Aleksandra Meleshko, Wrocław
Uzasadnienie wyboru Wrocław, dnia 09.10.2020 r.

Informacja o wyniku naboru

we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego na stanowisko
Referent (01/09/2020) z dnia 11.09.2020r.

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Meleshko.

Zamieszkała we Wrocławiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Aleksandra Meleshko spełnia wymagania formalne określone w treści ogłoszenia o naborze. Kandydatka wykazała biegłą znajomość zagadnień wymaganych na danym stanowisku pracy.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała akceptację komisji kwalifikacyjnej.

Dorota Feliks
Dyrektor WCRS
Szczegóły
Stanowisko Referent
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert sekretariat Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6 pok. 214
Status rozstrzygnięte

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Referent

(01/09/2020)

(nazwa stanowiska pracy)

O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, któ­rym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.   Nazwa i adres jednostki: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław

2.   Określenie stanowiska i wymiaru etatu: referent
         Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
         Wymiar etatu: praca w wymiarze 1,0 etatu  (z możliwością podziału)

3.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): średnie
Preferowany profil (specjalność): liceum, multimedia, informatyka, grafika komputerowa
Obligatoryjne uprawnienia: korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne.

4. Doświadczenie zawodowe: nie wymagane.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
- znajomość obsługi komputerów w systemach MS Windows i Mac OS,
- znajomość zagadnień związanych z komputerami,
- umiejętność zarządzania sprzętem multimedialnym audio/video,
- przygotowywanie materiałów do druku,
- projektowanie kampanii multimedialnych.

5. Umiejętności zawodowe:
- wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- rzetelność, cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań,
- samodzielność w wykonywanych zadaniach, ale także umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- znajomość języka angielskiego,
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office (Word, Excel, PowerPoint), znajomość   programów do obróbki graficznej Adobe (Indesign, Photoshop), znajomość systemów Drupal, WordPress.
 
6.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
 - archiwizacja i obróbka materiałów foto, audio, video,
 - aktualizacja baz stron internetowych,
 - zarządzanie sprzętem multimedialnym: komputerowym, fotograficznym i akustycznym,
 - kontrola nad sprawnym działaniem sprzętu multimedialnego obejmująca jego konserwację, drobne naprawy oraz zgłoszenia gwarancyjne,
 - współpraca z partnerami Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego,
 - wykonywanie bieżących zadań związanych z działaniem multimedialnych stron www,
 - rozliczanie sprzętu informatycznego, w tym drukarek,
 - prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w mieście,
 - dbanie o sprawną komunikację w jednostce w ramach stron  www, maila, telefonu,
 - dbanie o przepływów danych w firmie,
 - właściwe administrowanie i archiwizacja dokumentacji.

7.   Informacja o warunkach pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

8.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w sierpniu 2020 r. jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

9.   Wymagane dokumenty:
a.  list motywacyjny,
b.  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c.  oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrud­nienie,
d.  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgod­ność z oryginałem),
e.  kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f.   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,
g.  oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h.  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobo­wiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),
i.    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 22.09.2020 r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 214 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: referent”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 23.09.2020 r. o godz. 10:00
Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 214.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-934.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety­nu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 10.10.2020 r.

1   Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


 Dorota Feliks

Wrocław, 11.09.2020

 

Załączniki

Powiadom znajomego