W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Specjalista (02/10/2020)

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Wacław Kozłowski, Wrocław
Uzasadnienie wyboru Informacja o wyniku naboru
We Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego na stanowisko
Specjalista (02/10/2020)
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Wacław Kozłowski.
Zamieszkały we Wrocławiu.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Wacław Kozłowski posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe wymagane na stanowisku przedstawionym w naborze.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej otrzymał pozytywną akceptację komisji kwalifikacyjnej.

Wrocław, 09.11.2020r.
Dorota Feliks
Dyrektor WCRS
Szczegóły
Stanowisko Specjalista (02/10/2020)
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 213
Status rozstrzygnięte

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista

(02/10/2020)

(nazwa stanowiska pracy)

 

O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, któ­rym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1.   Nazwa i adres jednostki: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław

2.   Określenie stanowiska i wymiaru etatu: specjalista

         Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

         Wymiar etatu: praca w wymiarze 1,0 etatu  (z możliwością podziału)

 

3.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): średnie lub wyższe

Preferowany profil (specjalność): liceum ogólnokształcące lub studia o specjalności administracyjnej

Obligatoryjne uprawnienia: korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne.

 

4. Doświadczenie zawodowe zależne od wykształcenia:

a) wykształcenie średnie dodatkowo minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej

lub

b) wykształcenie wyższe dodatkowo minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej

 

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

- znajomość obsługi komputera, w tym programów Word, Excel, 

- umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych oraz pism urzędowych,

- znajomość struktury organizacyjnej i zadań merytorycznych komórek Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław

 

5. Umiejętności zawodowe:

- wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- rzetelność, cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań,

- samodzielność w wykonywanych zadaniach, ale także umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność pracy pod presją czasu. 

6.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1.       Weryfikacja uchwał organów Osiedli oraz dokumentacji z sesji i posiedzeń pod względem formalnoprawnym, w tym zgodności ze Statutem Osiedli oraz pomoc w ich opracowywaniu.

2.       Przygotowywanie w imieniu Gminy umów cywilnoprawnych oraz porozumień na złożony wniosek Osiedli, 
w tym m.in.: umowy zlecenia/o dzieło, umowy z podmiotami gospodarczymi, najmu lub użyczenia.

3.       Sporządzanie weryfikacja we współpracy z radcą prawnym dokumentacji w zakresie umów oraz zamówień udzielanych przez jednostkę w trybie wyłączenia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w tym na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

4.       Organizacja i prowadzenie szkoleń oraz spotkań informacyjnych dla radnych Wrocławia.

5.       Prowadzenie obsługi wskazanych przez przełożonego Rad Osiedli w zakresie:

a.       bieżącej znajomości aktów prawa ogólnego (m.in.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych) oraz miejscowego (Uchwał Rady Miejskiej Wrocławia i Zarządzeń Prezydenta Wrocławia) i informowania o nich radnych;

b.       merytorycznej, formalnoprawnej i informacyjno-szkoleniowej pomocy radnym osiedlowym;

c.        weryfikacji uchwał podejmowanych przez organy Osiedli oraz dokumentacji z sesji i posiedzeń organów Osiedli pod względem formalnoprawnym, w tym ich zgodności ze Statutem Osiedla;

d.       nadzoru nad realizacją uchwał organów Osiedli;

e.       rozpoznawania, analizy i koordynacji działań podejmowanych przez samorządy Osiedli;

f.         sporządzania w imieniu Gminy Wrocław projektów umów cywilnoprawnych oraz porozumień na wniosek samorządów Osiedli;

g.       występowania w imieniu organów Osiedla do jednostek organizacyjnych Miasta o składniki mienia komunalnego;

h.       wizytacji siedzib organów Osiedli w celu rozpoznania ich potrzeb oraz uczestnictwo w organizowanych przez samorządy spotkaniach roboczych, uroczystościach, spotkaniach okolicznościowych;

i.         współpracy z wydziałami Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta w sprawach związanych z funkcjonowaniem samorządów osiedlowych.

6.       Uczestnictwo w opracowaniu oraz opiniowaniu dokumentów wewnętrznych, projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji, decyzji oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie Rad Osiedli.

7.       Bieżące informowanie Kierownika i Dyrekcję o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie wykonywanych obowiązków oraz o stanie zaawansowania spraw prowadzonych z ramienia jednostki.

8.       Obsługa – zgodnie z zakresem obowiązków – w obszarze działań dotyczących profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy realizowanych zadań.

9.       Przygotowywanie według potrzeb informacji, analiz i sprawozdań w zakresie zadań realizowanych przez zespół.

10.    Przygotowywanie informacji publicznych wg potrzeb w zakresie realizowanych zadań, w tym informacji na potrzeby mediów.

11.    Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wykonywanych zadań Zespołu Współpracy Instytucjonalnej, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, na postawie wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych w jednostce, realizacja postępowania, w tym przygotowywanie i zawieranie umów cywilno-prawnych oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, weryfikacja sprawozdań z wykonanych czynności w ramach zawartych umów. 

12.    Współpraca z osobami przygotowującymi kampanie, szkolenia, warsztaty, spotkania i konferencje społeczne, zdrowotne i z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

13.    Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

14.    Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

15.    Reprezentowanie WCRS w szkoleniach, warsztatach, konferencjach w kraju i zagranicą.

16.    Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach posiadanych kompetencji, w tym zastępstwie innych pracowników WCRS w czasie nieobecności.

17.   Dbanie o dobro zakładu i jego mienie.

18.   Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

19.    Odpowiedzialność z a wykorzystanie sprzętu komputerowego zgodnie z przeznaczeniem.

  

7.   Informacja o warunkach pracy:

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

 

8.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w wrześniu 2020 r. jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

 

9.   Wymagane dokumenty:

a.  list motywacyjny,

b.  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c.  oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrud­nienie,

d.  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgod­ność z oryginałem),

e.  kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

f.   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,

g.  oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h.  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobo­wiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),

i.    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 02.11.2020 r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 214 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: specjalista 02/10/2020”.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 03.11.2020 r. o godz. 10:00

 

Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 214.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-934.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety­nu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 20.11.2020 r.

 

1  Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Dorota Feliks

Dyrektor WCRS
 

Wrocław, 22.10.2020

 

Załączniki

Powiadom znajomego