W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Ogłoszenie o naborze główny specjalista ds finansowo-ksiegowych 01/07/2021

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie została wybrana żadna osoba.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Nabór nierozstrzygnięty ze względu na brak ofert.

Wrocław, 11.08.2021r.
Dorota Feliks
Dyrektor WCRS
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze główny specjalista ds finansowo-ksiegowych 01/07/2021
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 213
Status rozstrzygnięte

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:


Główny specjalista ds. finansowo-księgowych (01/07/2021) 
(nazwa stanowiska pracy)

O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, któ­rym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1.   Nazwa i adres jednostki: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław

2.   Określenie stanowiska i wymiaru etatu:

główny specjalista ds. finansowo-księgowych (z możliwością szybkiego awansu na Zastępcę Głównego Księgowego)
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: praca w wymiarze 1,0 etatu

3.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): wyższe, specjalność: rachunkowość lub controling lub finanse
Obligatoryjne uprawnienia: korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne, bardzo dobra znajomość programu VULVCAN – warunek konieczny;

4. Doświadczenie zawodowe zależne od wykształcenia:
a) wykształcenie wyższe dodatkowo minimum czteroletnie doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej lub samorządowej w księgowości.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy, w tym umiejętności zawodowe:
- znajomość obsługi komputera, w tym programów Word, Excel;
- znajomość przepisów prawa: ustawa Prawo Zamówień Publicznych, ustawa o Rachunkowości, ustawa o Ochronie Danych Osobowych;
- znajomość księgowości budżetowej;
- mile widziana znajomość programu SAP;
- mile widziane 10-letnie doświadczenie w pracy, w tym doświadczanie w jednostkach administracji publicznej lub samorządowej;
- mile widziane doświadczenie w kierowaniu/koordynowaniu zespołem. 

6. Predyspozycje osobowe:
- umiejętności analityczne,
- terminowość, bardzo dobra organizacja pracy własnej i zaangażowanie,
- sumienność, samodzielność, dokładność, skrupulatność, rzetelność wykonywania zadań,
- samodzielność w wykonywanych zadaniach, ale także umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- osoba komunikatywna.

7.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
1. Dekretowanie i weryfikacja dokumentów finansowych pod względem finansowo-rachunkowym.
2. Wprowadzanie i księgowanie faktur i dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Weryfikacja i uzgadnianie kont księgowych.
4. Kontrola sald należności i zobowiązań.
5. Inwentaryzacja należności i zobowiązań, uzgodnienia sald rozrachunków z kontrahentami i bankami.
6. Aktywny udział w zamykaniu miesiąca/kwartału/roku.
7. Znajomość zagadnień związanych ze środkami trwałymi i WNiP.
8. Księgowanie dochodów i wydatków dotyczących wynajmu pomieszczeń przekazanych do Rad Osiedli.
9. Uzgadnianie w szczegółowości (fundusz, zadanie, rozdział, paragraf, pozycja paragrafu): dotacji; sald rachunków bankowych (bieżące, dochodowe i depozytowe); rozliczeń z kontrahentami; kosztów z wydatkami; zmian w majątku trwałym i obrotowym.
10. Przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych:  analiza realizacji planu, analiza należności i zobowiązań 
(Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z) oraz analiza aktywów i pasywów.
11. Archiwizacja i zabezpieczanie  dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Obsługa kasy podczas nieobecności pracownika w Zespole finansowo-księgowo-płacowym, w tym: dokonywanie operacji gotówkowych (wpłat i wypłat), dokonywanie wypłat gotówkowych podjętych z rachunku bankowego, odprowadzanie przyjętych sum do banku.
13. Wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy.
14. Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
15. Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
16. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przetwarzania informacji i właściwą eksploatacją sprzętu komputerowego.
17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach posiadanych kompetencji.
18. Dbanie o dobro zakładu i jego mienie.
19. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

 
8.   Informacja o warunkach pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

9.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w czerwcu 2021 jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.


10.   Wymagane dokumenty:
a.  list motywacyjny,
b.  życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c.  oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrud­nienie,
d.  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgod­ność z oryginałem),
e.  kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f.   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,
g.  oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h.  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobo­wiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),
i.    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 09.08.2021 r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 214 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: główny specjalista ds. finansowo-księgowych 01/07/2021”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 10.08.2021 r. o godz. 10:00
Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 214.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-915.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety­nu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 30.08.2021r.


Wrocław, 22.07.2021

Dorota Feliks

Dyrektor WCRS

W załączniku jest umieszczona analogiczna treść z podpisem Dyrektor WCRS.

1  Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki

Powiadom znajomego