W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Nabór na stanowisko specjalista ds. finansowo-księgowych 03/08/2021

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru
Informacja o wyniku naboru
we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego na stanowisko
Specjalista ds. finansowo-księgowych (03/08/2021)
z dnia 11.08.2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wstępna analiza złożonych dokumentów wykazała, że kandydat nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Dorota Feliks
Dyrektor WCRS
Wrocław, 15.09.2021r.
Szczegóły
Stanowisko Nabór na stanowisko specjalista ds. finansowo-księgowych 03/08/2021
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 213

Treść

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Specjalista ds. finansowo-księgowych
(03/08/2021)  

O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, któ­rym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.   Nazwa i adres jednostki: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
2.   Określenie stanowiska i wymiaru etatu: specjalista ds. finansowo-księgowych
         Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
         Wymiar etatu: praca w wymiarze 1,0 etatu
3.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): średnie (mile widziane ekonomiczne) lub wyższe
Obligatoryjne uprawnienia: korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne, dobra znajomość programu VULVCAN;

4. Doświadczenie zawodowe zależne od wykształcenia:
a)  wykształcenie średnie dodatkowo minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej lub samorządowej w księgowości;
lub
b) wykształcenie wyższe dodatkowo minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej lub samorządowej w księgowości.
5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy, w tym umiejętności zawodowe:
- znajomość obsługi komputera, w tym programów Word, Excel;
- znajomość przepisów prawa: ustawa Prawo Zamówień Publicznych, ustawa o Rachunkowości, ustawa o Ochronie Danych Osobowych;
- znajomość księgowości budżetowej;
- mile widziana znajomość programu SAP;
- mile widziane 10-letnie doświadczenie w pracy, w tym doświadczanie w jednostkach administracji publicznej lub samorządowej;

6. Predyspozycje osobowe:
- umiejętności analityczne,
- terminowość, bardzo dobra organizacja pracy własnej i zaangażowanie,
- sumienność, samodzielność, dokładność, skrupulatność, rzetelność wykonywania zadań,
- samodzielność w wykonywanych zadaniach, ale także umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- osoba komunikatywna.

7.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1.     Dekretowanie i weryfikacja dokumentów finansowych pod względem finansowo-rachunkowym.
2.     Wprowadzanie i księgowanie faktur i dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.     Weryfikacja i uzgadnianie kont księgowych.
4.     Kontrola sald należności i zobowiązań.
5.     Inwentaryzacja należności i zobowiązań, uzgodnienia sald rozrachunków z kontrahentami i bankami.
6.     Aktywny udział w zamykaniu miesiąca/kwartału/roku.
7.     Znajomość zagadnień związanych ze środkami trwałymi i WNiP.
8.     Księgowanie dochodów i wydatków dotyczących wynajmu pomieszczeń przekazanych do Rad Osiedli.
9.     Uzgadnianie w szczegółowości (fundusz, zadanie, rozdział, paragraf, pozycja paragrafu): dotacji; sald rachunków bankowych (bieżące, dochodowe i depozytowe); rozliczeń z kontrahentami; kosztów z wydatkami; zmian w majątku trwałym i obrotowym.
10.   Analiza należności i zobowiązań oraz analiza aktywów i pasywów.
11.   Archiwizacja i zabezpieczanie  dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.   Wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy.
13.   Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
14.   Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
15.   Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przetwarzania informacji i właściwą eksploatacją sprzętu komputerowego.
16.   Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach posiadanych kompetencji.
17. Dbanie o dobro zakładu i jego mienie.
18. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.


8.   Informacja o warunkach pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

9.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2021 jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu wymagania dodatkowe.

10.   Wymagane dokumenty:
a.  list motywacyjny,
b.  życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c.  oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrud­nienie,
d.  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgod­ność z oryginałem),
e.  kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f.   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,
g.  oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h.  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobo­wiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),
i.    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 03.09.2021 r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 214 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: specjalista ds. finansowo-księgowych 03/08/2021”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 6.09.2021 r. o godz. 10:00

Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 214.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-915.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety­nu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 20.09.2021r.


Wrocław, 11.08.2021r.

Dorota Feliks 

Dyrektor WCRS 

 

1   Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane