W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Ogłoszenie o naborze Starszy referent (02/08/2021)

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Adrian Stępień, Wrocław
Uzasadnienie wyboru Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Adrian Stępień.
Zamieszkały we Wrocławiu.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Adrian Stępień posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności wymagane na stanowisku przedstawionym w naborze. Kandydat w najwyższym stopniu spełniła wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. stanowisko urzędnicze.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej otrzymał akceptację komisji kwalifikacyjnej.
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze Starszy referent (02/08/2021)
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 3, 50-159 Wrocław, pok. 213
Status rozstrzygnięte

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

starszy referent

(02/08/2021)

(nazwa stanowiska pracy)

 

O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, 
któ­rym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo 
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

* dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.)

1.   Nazwa i adres jednostki: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław

2.   Określenie stanowiska i wymiaru etatu: starszy referent

         Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

         Wymiar etatu: praca w wymiarze 0,75 etatu

3.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): średnie – liceum ogólnokształcące lub wyższe humanistyczne

Obligatoryjne uprawnienia: korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne.

 

4. Doświadczenie zawodowe zależne od wykształcenia: 

- w przypadku wykształcenia średniego 2-letnie doświadczenie w pracy, w tym roczne doświadczenie 
w administracji publicznej,

- w przypadku wykształcenia wyższe 2-letnie doświadczenie w pracy, w tym roczne doświadczenie 
w administracji publicznej.

 

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy, w tym umiejętności zawodowe:

- znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- doświadczenie w organizacji kampanii społecznych,

- doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych instytucji/organizacji.

 

6. Umiejętności zawodowe i predyspozycje osobowe:

- wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- rzetelność, cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań,

- samodzielność w wykonywanych zadaniach, ale także umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność pracy pod presją czasu.

 

7.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

- nawiązywanie kontaktów i utrzymanie stałych relacji z parterami społecznych projektów, kampanii i programów miejskich dotyczących aktywizacji społecznej, zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, realizowanych przez jednostkę,

- realizacja działań w ramach kampanii społecznych, w tym organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań i konferencji społecznych, zdrowotnych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy,

- współpraca z partnerami Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego,

- wsparcie działań jednostki w ramach aktywizacji społeczności lokalnych, realizacji kampanii związanych 
z wrocławskimi osiedlami i ich mieszkańcami, wsparcie działań związanych z poprawą jakości życia społecznego wrocławian,

- organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych i imprez plenerowych w ramach działań jednostki,

- promocja działań w ramach społecznych projektów, kampanii i programów miejskich dotyczących aktywizacji, zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, realizowanych przez jednostkę i współpraca partnerska w zakresie promocji,

- wsparcie w zamieszczaniu treści na portalach społecznościowych w ramach działań jednostki, w tym udział 
w tworzeniu strategii działań w social media,

- pozyskiwanie nowych partnerów i kontakt z obecnymi partnerami,

- prowadzenie działań promocyjnych, marketingowych, PR-owych umożliwiających lepszą i dokładniejszą realizację zadań przez jednostkę w ramach różnych kampanii i programów społecznych,

- przygotowanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, w przedmiocie realizowanych kampanii z zakresu aktywizacji sportowej, społecznej, kulturowej, zdrowia, profilaktyki uzależnień 
i przeciwdziałania przemocy,

- przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wykonywanych zadań jednostki, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł., na postawie wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych w jednostce:  realizacja postępowania, w tym przygotowywanie i zawieranie umów cywilno-prawnych oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, weryfikacja sprawozdań z wykonanych czynności w ramach zawartych umów; weryfikacja merytoryczna i finansowa sprawozdań,

 - dbanie o przepływ danych w WCRS,

- właściwe administrowanie i archiwizacja dokumentacji,

- wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w WCRS,

- przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

- zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

- nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przetwarzania informacji i właściwą eksploatacją sprzętu komputerowego,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach posiadanych kompetencji,

- dbanie o dobro zakładu i jego mienie,

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

  

8. Informacja o warunkach pracy:

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę 
w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

 

9.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2021 jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

 

10.   Wymagane dokumenty:

a.  list motywacyjny,

b.  życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c.  oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrud­nienie,

d.  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgod­ność z oryginałem),

e.  kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

f.   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,

g.  oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h.  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobo­wiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),

i.    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 
UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 19.08.2021 r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 214 (sekretariat) w zaklejonych kopertach 
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: starszy referent 02/08/2021”.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 20.08.2021 r. o godz. 10:00

Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 214.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-933. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety­nu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 31.08.2021r.

 

Wrocław, 05.08.2021r.

Załączniki

Powiadom znajomego