W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Ogłoszenie o naborze referent 01/09/2021

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Informacja o wyniku naboru
we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego na stanowisko
referent 01/09/2021 z dnia 30.09.2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wstępna analiza złożonych dokumentów wykazała, że kandydaci nie spełnili wymagań określonych w naborzeWrocław 29.10.2021 r.
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze referent 01/09/2021
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 213
Status rozstrzygnięte

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Referent

(01/09/2021)

(nazwa stanowiska pracy)

1.   Nazwa i adres jednostki: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław

2.   Określenie stanowiska i wymiaru etatu: referent
         Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
         Wymiar etatu: praca w wymiarze 1,0 etatu

3.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): średnie – liceum lub technikum, multimedia, informatyka, grafika komputerowa
Obligatoryjne uprawnienia:
- obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Doświadczenie zawodowe zależne od wykształcenia: nie wymagane

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy, w tym umiejętności zawodowe:
- znajomość obsługi komputerów w systemach MS Windows i Mac OS,
- znajomość zagadnień związanych z komputerami,
- umiejętność zarządzania sprzętem multimedialnym audio/video,
- przygotowywanie materiałów do druku,
- projektowanie prezentacji power point.

6. Umiejętności zawodowe i predyspozycje osobowe:
- wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- rzetelność, cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań,
- samodzielność w wykonywanych zadaniach, ale także umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- znajomość języka angielskiego – czytanie dokumentacji,
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

7.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
- archiwizacja i podstawowa obróbka materiałów foto, audio, video,
- aktualizacja baz stron internetowych,
- obsługa zdalna usterek technicznych,
- obsługa zdalnych połączeń video,
- zarządzanie sprzętem multimedialnym: komputerowym, fotograficznym i akustycznym,
- kontrola nad sprawnym działaniem sprzętu multimedialnego obejmująca jego konserwację, drobne naprawy oraz zgłoszenia gwarancyjne,
- współpraca z partnerami Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego,
- rozliczanie sprzętu informatycznego, w tym drukarek,
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w mieście,
- dbanie o sprawną komunikację w jednostce w ramach stron  www, maila, telefonu,
- dbanie o przepływów danych w firmie,
- właściwe administrowanie i archiwizacja dokumentacji,
- wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie prac
- przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
- zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
- nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przetwarzania informacji i właściwą eksploatacją sprzętu komputerowego,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach posiadanych kompetencji,
- dbanie o dobro zakładu i jego mienie,
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

  8.   Informacja o warunkach pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

9.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w sierpniu 2021 jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

10.   Wymagane dokumenty:
a.  list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem,
b.  oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony datę i własnoręcznym podpisem,
c.  kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgod­ność z oryginałem),
d.  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e.  kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
f.   kserokopie dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
g.  oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h.  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobo­wiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),
i.    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
j. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 30.09.2021r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 214 (sekretariat) w zaklejonych kopertach 
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: referent 01/09/2021”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 15.10.2021 r. o godz. 10:00
Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 214.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-915.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety­nu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 29.10.2021r.

Dorota Feliks

Dyrektor WCRS

Wrocław, 13.09.2021r.

Załączniki

Powiadom znajomego