W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Nabór na wolne stanowisko specjalista ds. finansowo-księgowych 02/09/2021

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Anita Gregier-Rozwora, Wrocław
Uzasadnienie wyboru Informacja o wyniku naboru we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego na stanowisko
specjalista ds. finansowo-księgowych (02/09/2021)

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Anita Gregier-Rozwora.
Zamieszkała we Wrocławiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anita Gregier-Rozwora spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy
na stanowisku specjalisty. Rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła przydatność kandydatki w zakresie stawianych oczekiwań na w/w stanowisku.

Wrocław, 29.10.2021r.

Szczegóły
Stanowisko Nabór na wolne stanowisko specjalista ds. finansowo-księgowych 02/09/2021
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Status rozstrzygnięte

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Specjalista ds. finansowo-księgowych
(02/09/2021) 


1.   Nazwa i adres jednostki: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław

2.   Określenie stanowiska i wymiaru etatu: specjalista ds. finansowo-księgowych
         Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
         Wymiar etatu: praca w wymiarze 1,0 etatu

3.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
 Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): średnie (mile widziane ekonomiczne) lub wyższe

Obligatoryjne uprawnienia: korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne, dobra znajomość programu VULVCAN;

 
4. Doświadczenie zawodowe zależne od wykształcenia:
a)  wykształcenie średnie dodatkowo minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej lub samorządowej w księgowości;
lub
b) wykształcenie wyższe dodatkowo minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej lub samorządowej w księgowości.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy, w tym umiejętności zawodowe:
- znajomość obsługi komputera, w tym programów Word, Excel;
- znajomość przepisów prawa: ustawa Prawo Zamówień Publicznych, ustawa o Rachunkowości, ustawa o Ochronie Danych Osobowych;
- znajomość księgowości budżetowej;
- mile widziana znajomość programu SAP;
- mile widziane 10-letnie doświadczenie w pracy, w tym doświadczanie w jednostkach administracji publicznej lub samorządowej;

6. Predyspozycje osobowe:
- umiejętności analityczne,
- terminowość, bardzo dobra organizacja pracy własnej i zaangażowanie,
- sumienność, samodzielność, dokładność, skrupulatność, rzetelność wykonywania zadań,
- samodzielność w wykonywanych zadaniach, ale także umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- osoba komunikatywna.

7.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
1.     Dekretowanie i weryfikacja dokumentów finansowych pod względem finansowo-rachunkowym.
2.     Wprowadzanie i księgowanie faktur i dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.     Weryfikacja i uzgadnianie kont księgowych.
4.     Kontrola sald należności i zobowiązań.
5.     Inwentaryzacja należności i zobowiązań, uzgodnienia sald rozrachunków z kontrahentami i bankami.
6.     Aktywny udział w zamykaniu miesiąca/kwartału/roku.
7.     Znajomość zagadnień związanych ze środkami trwałymi i WNiP.
8.     Księgowanie dochodów i wydatków dotyczących wynajmu pomieszczeń przekazanych do Rad Osiedli.
9.     Uzgadnianie w szczegółowości (fundusz, zadanie, rozdział, paragraf, pozycja paragrafu): dotacji; sald rachunków bankowych (bieżące, dochodowe i depozytowe); rozliczeń z kontrahentami; kosztów z wydatkami; zmian w majątku trwałym i obrotowym.
10.   Analiza należności i zobowiązań oraz analiza aktywów i pasywów.
11.   Archiwizacja i zabezpieczanie  dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.   Wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy.
13. Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
14. Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
15. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przetwarzania informacji i właściwą eksploatacją sprzętu komputerowego.
16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach posiadanych kompetencji
17.   Dbanie o dobro zakładu i jego mienie.
18.   Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

8.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w sierpniu 2021 jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

9.   Wymagane dokumenty:
a.  list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem,
b.  oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony datę i własnoręcznym podpisem,
c.  kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgod­ność z oryginałem),
d.  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e.  kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
f.   kserokopie dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
g.  oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h.  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobo­wiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),
i.  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
j. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 20.10.2021r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 214 (sekretariat) w zaklejonych kopertach 
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: specjalista ds. finansowo-księgowych  02/09/2021”.


Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 21.10.2021 r. o godz. 11:00
Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 214.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-915.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety­nu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 29.10.2021r.

Dorota Feliks

Dyrektor WCRS
Wrocław, 15.09.2021r.

Załączniki

Powiadom znajomego