Termin składania ofert upływa w dniu 30.12.2019 r. o godzinie 14.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

  • mailowo na adres: aleksandra.szczerba@wcrs.wroclaw.pl
  • listownie na adres: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, gdzie liczy się data wpływu do sekretariatu WCRS.
  • osobiście w sekretariacie WCRS pokój 214, na podany wyżej adres.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy