Brak treści artykułu

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy - załącznik nr 1
Wzór umowy - załącznik nr 2
Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 3
Protokół z rozstrzygnięcia - usługi konserwatorsko-gospodarcze