Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Samodzielny referent (01/05/2021)
(nazwa stanowiska pracy)

 
O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, któ­rym 
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 
1.   Nazwa i adres jednostki: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław

2.   Określenie stanowiska i wymiaru etatu: samodzielny referent

         Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

         Wymiar etatu: praca w wymiarze 1,0 etatu

3.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): średnie lub wyższe

Obligatoryjne uprawnienia: korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne.

4. Doświadczenie zawodowe zależne od wykształcenia:
a) wykształcenie średnie dodatkowo minimum czteroletnie doświadczenie w pracy
lub
b) wykształcenie wyższe dodatkowo minimum dwuletnie doświadczenie w pracy, w tym min. 6-miesięczne doświadczenie 
w pracy w jednostce samorządowej

4a. Doświadczenie zawodowe w jednostce samorządowej
a) minimum 6-miesięczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy, w tym umiejętności zawodowe:
- znajomość obsługi komputera, w tym programów Word, Excel,
- znajomość przepisów prawa: ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawa o Ochronie Danych Osobowych,
- znajomość struktury organizacyjnej i zadań merytorycznych komórek Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław,
- umiejętność prowadzenia wewnętrznych stron www, w tym wprowadzania tekstów oraz informacji,
- umiejętność sporządzania zarządzeń wewnętrznych, umów cywilnoprawnych oraz pism urzędowych.


6. Predyspozycje osobowe:
- wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- rzetelność, cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań,

- samodzielność w wykonywanych zadaniach, ale także umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- osoba komunikatywna, kreatywna.

7.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
1.     Współpraca przy organizacji spotkań, w tym kompletowanie i przygotowywanie materiałów informacyjnych związanych z tematyką spotkania, obsługą organizacyjno-techniczną w szczególności tych z udziałem Dyrektora WCRS.
2.     Udział w organizacji wydarzeń społecznych, kulturalnych, prozdrowotnych, edukacyjnych i imprez plenerowych realizujących w ramach działań jednostki wskazanych przez bezpośredniego przełożonego.
3.     Bieżące wsparcie innych Zespołów przy realizacji zadań realizowanych w ramach działań jednostki.
4.     Przygotowywanie i analiza zestawień, sprawozdań i raportów ze spotkań i zadań realizowanych w ramach kampanii, programów i projektów w szczególności dotyczących aktywizacji społecznej i kulturalnej.
5.     Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie przekazywania informacji, danych 
i materiałów niezbędnych do wykonania w/w czynności.
6.     Wsparcie w prowadzeniu sekretariatu Dyrektora WCRS:
a.     przyjmowanie interesantów oraz udzielenie im ogólnych informacji związanych z WCRS,
b.     roznoszenie i przynoszenie pism/korespondencji na terenie Wrocławia,
7.     Realizacja zadań w ramach współpracy  z organizacjami pozarządowymi  (przygotowywanie konkursów dotacyjnych, analiza dokumentacji sprawozdawczej, wizytacje merytoryczne).
8.     Bieżąca obsługa z rozliczania telefonów komórkowych w WCRS.
9.     Prowadzenie ewidencji/rejestru i przygotowywanie projektów zarządzeń/procedur/pełnomocnictw oraz dbałość 
o aktualizację na Wiki.
10.   Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wykonywanych zadań jednostki, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł., na postawie wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych w jednostce:  realizacja postępowania, w tym przygotowywanie i zawieranie umów cywilno-prawnych oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, weryfikacja sprawozdań z wykonanych czynności w ramach zawartych umów; weryfikacja merytoryczna i finansowa sprawozdań.
11.   Współpraca z osobami przygotowującymi kampanie i konferencje społeczne, zdrowotne i z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
12.   Przygotowywanie materiałów informacyjnych w przedmiocie realizowanych kampanii z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
13.   Przygotowywanie i właściwe administrowanie dokumentacją administracyjno-biurową.
14.   Archiwizacja i zabezpieczanie danych oraz dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15.   Wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy.
16.   Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
17.   Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
18.   Reprezentowanie WCRS w szkoleniach, warsztatach, konferencjach w kraju i zagranicą.
19.   Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przetwarzania informacji i właściwą eksploatacją sprzętu komputerowego.
20.   Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach posiadanych kompetencji, w tym zastępstwie innych pracowników WCRS w czasie nieobecności.
21.   Dbanie o dobro zakładu i jego mienie.
22.   Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

7.   Informacja o warunkach pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

8.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w kwietniu 2021 jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

9.   Wymagane dokumenty:
a.  list motywacyjny,
b.  życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c.  oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrud­nienie,
d.  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgod­ność z oryginałem),
e.  kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f.   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,
g.  oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h.  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobo­wiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),
i.    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 25.05.2021 r. do godz. 09:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 214 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: samodzielny referent 01/05/2021”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 25.05.2021 r. o godz. 10:00
Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 214.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-915.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety­nu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 10.06.2021r.

1  Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Wrocław, 11.05.2021r. 

Dorota Feliks

Dyrektor WCRSZałączniki:

Nabór 01/05/2021
Nabór 01/05/2021
Kwestionariusz osobowy
Klauzula informacyjna