W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Ogłoszenie o naborze 01/03/2022 Główny specjalista

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Agnieszka Żebrowska, Wrocław
Uzasadnienie wyboru Pani Agnieszka Żebrowska spełniła wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na powyższym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze 01/03/2022 Główny specjalista
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 216
Status rozstrzygnięte

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Główny specjalista   (01/03/2022) 

O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.          Nazwa i adres jednostki: WCRS, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
2.          Określenie stanowiska i wymiaru etatu: główny specjalista, 1 etat, czas określony
3.          Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
a)   wykształcenie wyższe społeczne (socjologia) oraz 4-letnie doświadczenie w pracy poza lub w jednostce samorządowej udokumentowane świadectwami pracy;
b)   uprawnienia: doradztwo zawodowe;
c)    doświadczenie w zakresie koordynacji różnych projektów, przedsięwzięć, np. szkoleń, forów, konferencji, seminariów (udokumentowane zaświadczeniami);
d)   doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych i wiedza z zakresu public relations, reklamy (udokumentowane zaświadczeniami);
e)   doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych i wiedza w tym zakresie (udokumentowane zaświadczeniami);
f)    wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z osobami starszymi, aktywizacji społeczności lokalnej z uwzględnieniem seniorów;
g)   niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z ostrzeżenia publicznego lub umyślnego, przestępstwo skarbowe;
h)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4.          Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
a)   bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS – w szczególności Word, Excel, Power Point, Adobe Photoshop);
b)   znajomość obsługi wybranej platformy edukacyjnej;
c)    umiejętność swobodnego wyrażania się w mowie i piśmie (redagowanie tekstów informacyjnych);
d)   znajomość specyfiki pracy z seniorami, pracy przy projektach skierowanych do seniorów;
e)   doświadczenie w przygotowywaniu projektów;
f)    umiejętność pracy w zespole;
g)   kompetencje w przygotowywaniu prezentacji multimedialnych na potrzeby forów, seminariów, konferencji, wystąpień;
h)   kompetencje w zakresie prowadzenia forów, seminariów, konferencji;
i)    doświadczenie w przygotowywaniu umów cywilno-prawnych, dokumentacji administracyjno-biurowej, sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu;

5.                Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
a)   prowadzenie biura organizacyjnego Społecznego Instytutu Trzeciej Generacji (SITG), w tym umawianie spotkań z przedstawicielami instytucji,
b)   prowadzenie kalendarza wydarzeń i spotkań w ramach działalności PTW i SITG,
c)    logistyka zasobów lokalowych i rzeczowych,
d)   realizacja projektów senioralnych i międzypokoleniowych,
e)   opracowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności PTW i SIGT,
f)    promocja działań PTW w tym SITG,
g)   udział w spotkanych promocyjnych i dotyczących współpracy,
h)   opieka nad projektami cyfrowymi skierowanymi do mieszkańców Wrocławia w szczególności seniorów,
i)    archiwizowanie dokumentów prowadzonych projektów,
j)    koordynacja badań społecznych i analiz na potrzeby PTW i SITG,
k)   tworzenie i redagowanie tekstów do materiałów informacyjno-promocyjnych PTW w tym SITG (gazety, ulotki, plakaty, notatki dla partnerów),
l)    przygotowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby PTW,
m)  reprezentowanie PTW na szkoleniach,
n)   przygotowywanie i właściwe administrowanie dokumentacją obowiązującą w PTW,
o)   wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
p)   przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wykonywanych zadań jednostki, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł, na postawie wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych w jednostce:  realizacja postępowania, w tym przygotowywanie i zawieranie umów cywilno-prawnych oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, weryfikacja sprawozdań z wykonanych czynności w ramach zawartych umów; weryfikacja merytoryczna i finansowa sprawozdań,
q)   przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, banie o dobro zakładu i jego mienie,
r)       wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach posiadanych kompetencji, w tym zastępstwie innych pracowników PTW w czasie nieobecności,
s)       przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

6.      Predyspozycje osobowościowe:
a)      wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne;
b)      bardzo dobra organizacja pracy;
c)       kreatywność, wyczucie estetyki, cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań;
d)      samodzielność w wykonywanych zadaniach, ale także umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
e)      umiejętność pracy pod presją czasu;
f)       wielozadaniowość.

7.             Informacja o warunkach pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

8.             Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lutym 2022 jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

9.             Wymagane dokumenty:
a)   list motywacyjny,
b)   życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)   kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e)   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f)    kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,
g)    oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),
i)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 17.03.2022 r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 216 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: główny specjalista nr 01/03/2022”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 18.03.2022 r.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 216.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-915.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 30.03.2022 r.

 
Dorota Feliks

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

 

Wrocław, 03.03.2022r.

 

1  Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Załączniki

Powiadom znajomego