W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Ogłoszenie o naborze 02/03/2022 Specjalista

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Kamil Nowak, Wrocław
Uzasadnienie wyboru Pan Kamil Nowak w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy specjalista (02/03/2022). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał, że posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na powyższym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze 02/03/2022 Specjalista
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 216
Status rozstrzygnięte

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Specjalista (02/03/2022) 

O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.          Nazwa i adres jednostki: WCRS, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
2.          Określenie stanowiska i wymiaru etatu: specjalista, 1 etat, czas określony
3.          Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
a)   wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy poza lub w jednostce samorządowej udokumentowane świadectwami pracy;
b)   uprawnienia: co najmniej podstawowy kurs języka migowego;
c)     doświadczenie w zakresie wspierania różnych projektów, prowadzenia grup senioralnych, (udokumentowane zaświadczeniami);
d)     doświadczenie w organizacji wydarzeń senioralnych i prowadzeniu działań animacyjnych;
e)     doświadczenie w pracy z klientem ze szczególny uwzględnieniem seniorów;
f)      znajomość organizacji senioralny działających na terenie miasta Wrocław;
g)     doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych i zarządzania treściami na portalach społecznościowych;
h)     doświadczenie w zakresie zarządzania majątkiem organizacji;
i)      wiedza w zakresie pracy z osobami starszymi, aktywizacji społeczności lokalnej z uwzględnieniem seniorów;
j)      niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z ostrzeżenia publicznego lub umyślnego, przestępstwo skarbowe;
k)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4.          Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
a)   bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS – w szczególności Word, Excel, Power Point, Adobe Photoshop);
b)   znajomość obsługi wybranej platformy edukacyjnej;
c)    umiejętność swobodnego wyrażania się w mowie i piśmie (redagowanie tekstów informacyjnych);
d)   znajomość specyfiki pracy z seniorami, pracy przy projektach skierowanych do seniorów;
e)   umiejętność pracy w zespole;
f)    umiejętność w przygotowywaniu prezentacji multimedialnych;
g)   doświadczenie w przygotowywaniu umów cywilno-prawnych, dokumentacji administracyjno-biurowej, sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu;


5.                Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
a)   wsparcie działań podmiotów realizujących projekty w ramach Przestrzeni Trzeciego Wieku (PTW);
b)   udział w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z tematyką senioralną organizowanych na platformie KORBANK, w tym prowadzeniu działań animacyjnych;
c)    bieżące monitorowanie ofert organizacji senioralnych na terenie miasta Wrocław;
d)   przygotowanie biuletynu informacyjnego na stronę internetową, Facebook, itp.;
e)   zarządzanie treściami zamieszczanymi na portalach społecznościowych PTW;
f)    prowadzeniu rejestru wydawanych w Przestrzeni Trzeciego Wieku Kart Seniora;
g)   zarządzaniu kalendarzem wydarzeń PTW i na KORBANK-u;
h)   prowadzenie i monitorowanie rejestru mienia PTW;
i)    monitoring wydawania kluczy do pomieszczeń;
j)    kompleksowa obsługa klientów w Punkcie Informacyjnym;
k)   przyjmowanie i sprawdzanie zgodności z fakturami dostaw;
l)    zarządzanie gospodarką magazynową;
m)  opieka techniczna nad grupami mającymi zajęcia w PTW;
n)   przygotowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby PTW;
o)   przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wykonywanych zadań jednostki, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł, na postawie wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych w jednostce:  realizacja postępowania, w tym przygotowywanie i zawieranie umów cywilno-prawnych oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, weryfikacja sprawozdań z wykonanych czynności w ramach zawartych umów; weryfikacja merytoryczna i finansowa sprawozdań;
p)   przygotowywanie i właściwe administrowanie dokumentacją obowiązującą w PTW;
q)   wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
r)    przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
s)    wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w ramach posiadanych kompetencji, w tym zastępstw innych pracowników PTW w czasie nieobecności;
t)    przestrzegania przepisów bhp i p.poż;
u)   przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, banie o dobro zakładu i jego mienie,

6.      Predyspozycje osobowościowe:
a)      wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne;
b)      bardzo dobra organizacja pracy;
c)       cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań;
d)      samodzielność w wykonywanych zadaniach, ale także umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
e)      umiejętność pracy pod presją czasu;
f)       wielozadaniowość.


7.             Informacja o warunkach pracy:

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

8.             Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lutym 2022 jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

9.             Wymagane dokumenty:
a)   list motywacyjny,
b)   życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)   kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e)   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f)    kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,
g)    oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),
i)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 17.03.2022 r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 216 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: specjalista nr 02/03/2022”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 18.03.2022 r.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 216.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-915.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 30.03.2022 r.

 
Dorota Feliks

Dyrektor WCRS
 
Wrocław, 03.03.2022r.
 

1  Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Załączniki

Powiadom znajomego