W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Ogłoszenie o naborze 03/03/2022 Specjalista

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Ewa Magnowska, Wrocław
Uzasadnienie wyboru Pani Ewa Magnowska w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy specjalista (03/03/2022). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na powyższym stanowisku.
31.03.2022r. Wrocław

Dorota Feliks
Dyrektor WCRS
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze 03/03/2022 Specjalista
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 216
Status rozstrzygnięte

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Specjalista   (03/03/2022) 


O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Nazwa i adres jednostki: WCRS, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
2. Określenie stanowiska i wymiaru etatu: specjalista, 1 etat,
3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
a) wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk społecznych oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy poza lub w jednostce samorządowej udokumentowane świadectwami pracy;
b) bardzo dobra, biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
c) doświadczenie w realizacji projektów międzykulturowych oraz międzynarodowych;
d) doświadczenie w organizacji wydarzeń edukacyjno – integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem społeczności migranckiej (np. konferencje, debaty, spotkania);
e) umiejętność korzystania z narzędzi umożliwiających prowadzenie promocji i komunikacji w social mediach, prowadzenia stron internetowych (w tym przygotowywania prostych materiałów graficznych); 
f) doświadczenie w pracy z klientem ze szczególny uwzględnieniem migrantów ;
g) znajomość prowadzonych we Wrocławiu działań na rzecz rozwoju dialogu międzykulturowego we Wrocławiu;
h) znajomość programów międzynarodowych ukierunkowanych na wsparcie procesów integracyjnych i przeciwdziałanie dyskryminacji; 
i) znajomość zasad,  form i narzędzi zarządzania projektami;
j) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z ostrzeżenia publicznego lub umyślnego, przestępstwo skarbowe;
k) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
a) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS – w szczególności Word, Excel, Power Point, Adobe Photoshop);
b) umiejętność swobodnego wyrażania się w mowie i piśmie (redagowanie tekstów informacyjnych);
c) samodzielność i kreatywność;
d) umiejętność pracy w zespole;

5.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
a)   realizacja zadań w ramach prac Zespołu Dialogu Międzykulturowego;
b)   przygotowywanie oraz realizacja strategii komunikacyjnej w  ramach prowadzonych działań zespołu oraz tworzenie narzędzi promujących realizowane projekty;
c)    realizacja projektów międzysektorowych z udziałem jednostek publicznych, organizacji pozarządowych, biznesu oraz innych podmiotów 
d)   realizacja zadań koncepcyjno-organizacyjnych w ramach projektu pn. „ Przejście Dialogu”;
e)   realizacji projektów o charakterze międzynarodowym (w tym m.in. Programu Sieci Miast Międzykulturowych);
f)    prowadzenie kontaktów z partnerami międzynarodowymi (udział w spotkaniach, konferencjach, debatach);
g)    budowanie międzysektorowych partnerstw w ramach realizowanych projektów;
h)   udział w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach międzykulturowych oraz międzynarodowych w ramach prac Zespołu Dialogu Międzykulturowego (ZDM);
i)    przygotowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w języku polskim i angielskim, komunikacja w mediach społecznościowych, przygotowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby ZDM;
j)    poszukiwanie dobrych praktyk stosowanych w kraju i zagranicą, opracowywanie nowych rozwiązań w obszarze powierzonych zadań;
k) realizacja zadań ramach współpracy organizacjami pozarządowymi (przygotowywanie konkursów, analiza dokumentacji sprawozdawczej, wizytacje merytoryczne);
l) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wykonywanych zadań jednostki, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł, na postawie wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych w jednostce:  realizacja postępowania, w tym przygotowywanie i zawieranie umów cywilno-prawnych oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, weryfikacja sprawozdań z wykonanych czynności w ramach zawartych umów; weryfikacja merytoryczna i finansowa sprawozdań;
m) przygotowywanie i właściwe administrowanie dokumentacją obowiązującą w Zespole Dialogu Międzykulturowego;
n) wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
o) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
p) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w ramach posiadanych kompetencji, w tym zastępstw innych pracowników ZDM w czasie nieobecności;
q) przestrzegania przepisów bhp i p.poż;
r) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, dbanie o dobro zakładu i jego mienie.

6. Predyspozycje osobowościowe:
a) wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne;
b) bardzo dobra organizacja pracy;
c) cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań;
d) komunikatywność;
e) umiejętność pracy pod presją czasu;
f)  wielozadaniowość.

7. Informacja o warunkach pracy:

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

8.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lutym 2022 jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

9. Wymagane dokumenty:
a)   list motywacyjny,
b)   życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)   kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e)   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f)    kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,
g)    oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),
i)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 28.03.2022 r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 216 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: specjalista nr 03/03/2022”.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 29.03.2022 r.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 216.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-915.

 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 31.03.2022 r.

 
Dorota Feliks

Dyrektor WCRS

 
Wrocław, 18.03.2022r. 

 

1  Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Załączniki

Powiadom znajomego