W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Ogłoszenie o naborze 04/03/2022 Starszy referent

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Dariya Mymka , Wrocław
Uzasadnienie wyboru Pani Dariya Mymka spełniła wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu
o naborze na stanowisko starszy referent. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na powyższym stanowisku.

31.03.2022r., Wrocław

Dorota Feliks
Dyrektor WCRS
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze 04/03/2022 Starszy referent
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 216
Status rozstrzygnięte

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Starszy referent  (04/03/2022) 

O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Nazwa i adres jednostki: WCRS, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław

2. Określenie stanowiska i wymiaru etatu: starszy referent, 1 etat, 

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
a) wykształcenie wyższe – w dziedzinie nauk społecznych;
b) bardzo dobra, biegła znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego w mowie i piśmie;
c) znajomość procedur dotyczących legalizacji pobytu i pracy, edukacji oraz innych podstawowych potrzeb życia codziennego we Wrocławiu 
d) doświadczenie w pracy z klientem ze szczególny uwzględnieniem migrantów;
e) znajomość obsługi platform komunikacyjnych i stron internetowych, innych narzędzi wykorzystywanych w mediach społecznościowych ;
f) umiejętność wykorzystywania prostych aplikacji graficznych niezbędnych do przygotowywania materiałów w mediach społecznościowych 
g) znajomość instytucji  i organizacji prowadzących działania dla migrantów  na terenie miasta Wrocław;
h) doświadczenie w  realizacji  różnych projektów międzykulturowych oraz międzynarodowych;
i) umiejętność prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w mediach społecznościowych;
j) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z ostrzeżenia publicznego lub umyślnego, przestępstwo skarbowe;
k) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
a) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS – w szczególności Word, Excel, Power Point, Adobe Photoshop,);
b) umiejętność w przygotowywaniu prezentacji multimedialnych, materiałów informacyjno-edukacyjnych;
c) umiejętność swobodnego wyrażania się w mowie i piśmie (redagowanie tekstów informacyjnych);
d) samodzielność i kreatywność ;
e) umiejętność pracy w zespole;

5.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
a) realizacja działań w ramach pracy Zespołu Dialogu Międzykulturowego;
b) prowadzenie działań informacyjno-konsultacyjnych dla migrantów na terenie miasta Wrocław w ramach projektu WroMigrant ;
c) analiza potrzeb i problemów migrantów  w procesie integracji i adaptacji, poszukiwanie rozwiązań oraz opracowanie koncepcji projektów i narzędzi wspierających;
d) realizacja działań z zakresu promocji działań i komunikacji społecznej w szczególności wśród migrantów (w tym przygotowywanie materiałów informacyjnych w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim, komunikacja w mediach społecznościowych);
e) opracowywanie i realizacja strategii komunikacyjnej dot. realizacji projektu WroMigrant;
f) bieżące monitorowanie i promocja oferty kierowanej do migrantów ze strony instytucji,  organizacji i innych podmiotów na terenie miasta Wrocław;
g) budowanie partnerskiej współpracy z diasporą migrancką we Wrocławiu 
h) udział w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z tematyką międzykulturową oraz międzynarodową, organizowanych w ramach Zespołu Dialogu Międzykulturowego;
i) realizacja zadań ramach współpracy organizacjami pozarządowymi (przygotowywanie konkursów, analiza dokumentacji sprawozdawczej, wizytacje merytoryczne);
j) bieżąca analiza aktów prawnych dotyczących uregulowań w obszarze kwestii pobytowych cudzoziemców oraz procesów integracyjnych i adaptacyjnych;
k) poszukiwanie dobrych praktyk stosowanych w kraju i zagranicą, opracowywanie nowych rozwiązań w obszarze powierzonych zadań;
l) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wykonywanych zadań jednostki, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł, na postawie wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych w jednostce: realizacja postępowania, w tym przygotowywanie i zawieranie umów cywilno-prawnych oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, weryfikacja sprawozdań z wykonanych czynności w ramach zawartych umów; weryfikacja merytoryczna i finansowa sprawozdań;
m) przygotowywanie i właściwe administrowanie dokumentacją obowiązującą w Zespole Dialogu Międzykulturowego;
n) wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
o) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
p) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w ramach posiadanych kompetencji, w tym zastępstw innych pracowników w czasie nieobecności;
q) przestrzegania przepisów bhp i p.poż;
r) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, banie o dobro zakładu i jego mienie.

6. Predyspozycje osobowościowe:
a) wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne;
b) bardzo dobra organizacja pracy;
c) cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań;
d) komunikatywność;
e) umiejętność pracy pod presją czasu;
f)  wielozadaniowość.

7. Informacja o warunkach pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lutym 2022 jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

9. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e)   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f)    kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,
g)   oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),
i)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 28.03.2022 r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 216 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: starszy referent nr 04/03/2022”.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 29.03.2022 r.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 216.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-915.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 31.03.2022 r.

 Dorota Feliks

Dyrektor WCRS

Załączniki

Powiadom znajomego