W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Ogłoszenie o naborze 05/03/2022 Starszy referent

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Barbara Pacan, Wrocław
Uzasadnienie wyboru Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:
Pani Barbara Pacan zamieszkała we Wrocławiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Barbara Pacan w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy starszy referent. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na powyższym stanowisku.

Dorota Feliks
Dyrektor WCRS
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze 05/03/2022 Starszy referent
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 216
Status rozstrzygnięte

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Starszy referent  (05/03/2022) 

O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Nazwa i adres jednostki: WCRS, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław

2. Określenie stanowiska i wymiaru etatu: starszy referent, 1 etat, czas określony

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
a) wykształcenie wyższe (mgr i/lub inżynier),
b) miele widziane co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów społecznych, edukacyjnych 
i kulturalnych, międzypokoleniowych i senioralnych,
c) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z ostrzeżenia publicznego lub umyślnego, przestępstwo skarbowe;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
a) wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne (komunikatywność, umiejętność,
b) nawiązywania  i podtrzymywania pozytywnych relacji interpersonalnych),
c) bardzo dobra organizacja pracy,
d) samodzielność wykonywanych zadania, ale także umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność pracy pod presją czasu,
f) odpowiedzialność za powierzone zadania, sumienność, dokładność,
g) kreatywność, otwartość na nową wiedzę, energia w działaniu,
h) bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego – w mowie i piśmie.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
a) wsparcie organizacyjne konferencji, forów, seminariów, projektów i programów, konkursów;
b) koordynacja projektów społecznych, z zakresu edukacji, kultury, zdrowia realizowanych na rzecz społeczności lokalnych, w tym: Miasto Pokoleń – edukacja do starości, Miejsca Przyjazne Seniorom, Strefa 55 plus, koordynacja Wrocławskiego Forum Senioralnego, wsparcie w organizacji Dni Gerontologii;
c) nawiązywanie kontaktów z organizacjami pożytku publicznego, działającymi na rzecz środowisk senioralnych; 
d) wsparcie organizacyjne środowisk kombatanckich  i weteranów;
e) monitorowanie realizacji zobowiązań wynikających z przystąpienia Wrocławia do Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia; 
f) organizowanie wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych; 
g) realizacja zadań w ramach kampanii społecznych i programów miejskich; 
h) przygotowywanie materiałów informacyjnych w przedmiocie realizowanych kampanii, projektów, konferencji, seminariów, forów i debat; 
i) terminowe przygotowywanie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami i programami; 
j) przygotowywanie według potrzeb informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań; 
k) współpraca z osobami przygotowującymi kampanie i konferencje społeczne, zdrowotne i z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
l) przygotowywanie materiałów informacyjnych w przedmiocie realizowanych kampanii z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy; 
m) obsługa mediów społecznościowych oraz współpraca z mediami;
n) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wykonywanych zadań jednostki, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł, na postawie wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych w jednostce:  realizacja postępowania, w tym przygotowywanie i zawieranie umów cywilno-prawnych oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, weryfikacja sprawozdań z wykonanych czynności w ramach zawartych umów; weryfikacja merytoryczna i finansowa sprawozdań;
o) przygotowywanie i właściwe administrowanie dokumentacją obowiązującą w WSC;
p) wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
q) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
r) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w ramach posiadanych kompetencji, w tym zastępstw innych pracowników WCS w czasie nieobecności;
s) przestrzegania przepisów bhp i p.poż;
t) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, banie o dobro zakładu i jego mienie.

6. Predyspozycje osobowościowe:
a)  wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne;
b)  bardzo dobra organizacja pracy;
c)  cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań;
d)  samodzielność w wykonywanych zadaniach, ale także umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
e)  umiejętność pracy pod presją czasu;
f) wielozadaniowość.

6. Informacja o warunkach pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

 
7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lutym 2022 jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

8. Wymagane dokumenty:
a)   list motywacyjny,
b)   życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)   kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e)   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f)    kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,
g)    oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),
i)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą.


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 28.03.2022 r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 216 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: starszy referent nr 05/03/2022”.

 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 29.03.2022r.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 216.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-915.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 31.03.2022 r.


Dorota Feliks

Dyrektor WCRS
Wrocław, 18.03.2022r.

 

1  Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Załączniki

Powiadom znajomego