W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Ogłoszenie o naborze 01/06/2022 Starszy specjalista

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Ryszard Czaderna, Wrocław
Uzasadnienie wyboru Informacja o wyniku naboru we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego
na stanowisko Starszy specjalista (01/06/2022) z dnia 09.06.2022r.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:

Pan Ryszard Czaderna zamieszkały we Wrocławiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Ryszard Czaderna spełniła wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zagadnień podanych w ogłoszeniu i w jej wyniku uzyskał najwyższą ilość punktów
od Komisji Rekrutacyjnej. Pan Ryszard posiada wiedzę i umiejętności niezbędne
do wykonywania zadań na powyższym stanowisku.

Dorota Feliks
Dyrektor WCRS
Wrocław, 29.06.2022r.
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze 01/06/2022 Starszy specjalista
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 216
Status rozstrzygnięte

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Starszy specjalista   (01/06/2022) 

O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Nazwa i adres jednostki: WCRS, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
2. Określenie stanowiska i wymiaru etatu: starszy specjalista, 1 etat, czas określony

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
a) wykształcenie wyższe (mgr i/lub inżynier),
b) miele widziane co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej,
c) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z ostrzeżenia publicznego lub umyślnego, przestępstwo skarbowe;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
a) wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne (komunikatywność, umiejętność,
b) nawiązywania  i podtrzymywania pozytywnych relacji interpersonalnych),
c) bardzo dobra organizacja pracy,
d) samodzielność wykonywanych zadania, ale także umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność pracy pod presją czasu,
f)  odpowiedzialność za powierzone zadania, sumienność, dokładność,
g) kreatywność, otwartość na nową wiedzę, energia w działaniu.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
1. Prowadzenie obsługi wskazanych przez przełożonego Rad Osiedli w zakresie:
a. udzielania stałej pomocy merytorycznej i informacyjno-szkoleniowej samorządom Osiedli oraz wspierania ich w realizacji zadań statutowych;
b. weryfikacji uchwał podejmowanych przez organy Osiedli oraz dokumentacji z sesji i posiedzeń organów Osiedli pod względem formalnoprawnym, w tym ich zgodności ze Statutem Osiedla;
c. bieżącej znajomości aktów prawa ogólnego (m.in.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych) oraz miejscowego (Uchwał Rady Miejskiej Wrocławia i Zarządzeń Prezydenta Wrocławia) i informowania o nich radnych;
d. nadzoru nad realizacją uchwał organów Osiedli;
e. rozpoznawania, analizy i koordynacji działań podejmowanych przez samorządy Osiedli;
f. sporządzania w imieniu Gminy Wrocław projektów umów cywilnoprawnych oraz porozumień na wniosek samorządów Osiedli;
g. występowania w imieniu organów Osiedla do jednostek organizacyjnych Miasta o składniki mienia komunalnego;
h. wizytacji siedzib organów Osiedli w celu rozpoznania ich potrzeb oraz uczestnictwo w organizowanych przez samorządy spotkaniach roboczych, uroczystościach, spotkaniach okolicznościowych;
i. współpracy z wydziałami Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta w sprawach związanych z funkcjonowaniem samorządów osiedlowych.
2. Archiwizacja dokumentów Biura Współpracy z Osiedlami Wrocławia i współpracy w tym zakresie z Archiwum Miejskim Wrocławia w ramach zawartego w dniu 31 lipca 2014 r. porozumienia, na podstawie którego Archiwum Miejskie pełni funkcję archiwum wielozakładowego dla Centrum.
3. Uczestnictwo w opracowaniu oraz opiniowaniu dokumentów wewnętrznych, projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji, decyzji oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie Rad Osiedli.
4. Bieżące informowanie Kierownika i Dyrekcję o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie wykonywanych obowiązków oraz o stanie zaawansowania spraw prowadzonych z ramienia jednostki.
5. Obsługa – zgodnie z zakresem obowiązków – w obszarze działań dotyczących profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy realizowanych zadań.
6. Przygotowywanie według potrzeb informacji, analiz i sprawozdań w zakresie zadań realizowanych przez zespół.
7. Przygotowywanie informacji publicznych wg potrzeb w zakresie realizowanych zadań, w tym informacji na potrzeby mediów.
8. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wykonywanych zadań jednostki, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł, na postawie wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych w jednostce:  realizacja postępowania, w tym przygotowywanie i zawieranie umów cywilno-prawnych oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, weryfikacja sprawozdań z wykonanych czynności w ramach zawartych umów; weryfikacja merytoryczna i finansowa sprawozdań.
9. Współpraca z osobami przygotowującymi kampanie, szkolenia, warsztaty, spotkania i konferencje społeczne, zdrowotne i z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
10. Przygotowywanie i właściwe administrowanie dokumentacją obowiązującą.
11. Wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy.
12. Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
13. Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
14. Reprezentowanie WCRS w szkoleniach, warsztatach, konferencjach w kraju i zagranicą.
15. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach posiadanych kompetencji, w tym zastępstwie innych pracowników WCRS w czasie nieobecności.
16. Dbanie o dobro zakładu i jego mienie.
17. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
18. Odpowiedzialność za wykorzystanie sprzętu komputerowego zgodnie z przeznaczeniem.

6. Predyspozycje osobowościowe:
a)   wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne;
b)   bardzo dobra organizacja pracy;
c)    cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań;
d)   samodzielność w wykonywanych zadaniach, ale także umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
e)   umiejętność pracy pod presją czasu;
f)    wielozadaniowość.

7. Informacja o warunkach pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w maju 2022 jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

9. Wymagane dokumenty:
a)   list motywacyjny,
b)   życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)   kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e)   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f)    kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,
g)    oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),
i)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 
UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 24.06.2022 r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 216 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: starszy specjalista nr 01/06/2022”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 27.06.2022r.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 216.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-915.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 30.06.2022r.

 

Dorota Feliks

Dyrektor WCRS

 

Wrocław, 09.06.2022

 

1  Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki

Powiadom znajomego