W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Ogłoszenie o naborze samodzielny referent (02/06/2022)

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Aleksandra Kołodziej, Wrocław
Uzasadnienie wyboru Informacja o wyniku naboru we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego
na stanowisko Samodzielny referent (02/06/2022) z dnia 13.06.2022r.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:
Pani Aleksandra Kołodziej zamieszkała we Wrocławiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Kołodziej w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy samodzielny referent. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Aleksandra uzyskała najwyższą liczbę punktów. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka w sposób wyczerpujący i rzeczowy udzieliła odpowiedzi
na zadane pytania. Na tej podstawie uznano, że posiada wiedzę i umiejętności do pracy
na wskazanym stanowisku.


Dorota Feliks
Dyrektor WCRS
Wrocław, 29.06.2022r.
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze samodzielny referent (02/06/2022)
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław,pok.216
Status rozstrzygnięte

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Samodzielny referent  (02/06/2022) 

O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Nazwa i adres jednostki: WCRS, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
2. Określenie stanowiska i wymiaru etatu: samodzielny referent, 0,5 etat, czas określony
3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
a) wykształcenie wyższe (mgr i/lub inżynier),
b) dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
c) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z ostrzeżenia publicznego lub umyślnego, przestępstwo skarbowe;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
a) wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne (komunikatywność, umiejętność)
b) nawiązywania  i podtrzymywania pozytywnych relacji interpersonalnych),
c) bardzo dobra organizacja pracy,
d) samodzielność wykonywanych zadania, ale także umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność pracy pod presją czasu,
f) odpowiedzialność za powierzone zadania, sumienność, dokładność,
g) kreatywność, otwartość na nową wiedzę, energia w działaniu.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
1. Wsparcie organizacyjne konferencji, forów, seminariów, projektów i programów.
2. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami pożytku publicznego, działającymi na rzecz środowisk senioralnych.
3. Organizowanie wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych.
4. Realizacja zadań w ramach kampanii społecznych i programów miejskich.
5. Przygotowywanie materiałów informacyjnych w przedmiocie realizowanych kampanii, projektów, konferencji, seminariów, forów i debat.
6. Terminowe przygotowywanie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami i programami.
7. Przygotowywanie według potrzeb informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań;
8. Współpraca z osobami przygotowującymi kampanie i konferencje społeczne, zdrowotne i z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
9. Koordynacja warsztatów i szkoleń z zakresu nowych technologii komunikacyjnych dla seniorów.
10. Koordynacja programu " Przyjaciel Seniorów".
11. Wsparcie projektu "Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia".
12. Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów.
13. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wykonywanych zadań Zespołu, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł., na postawie wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych w jednostce:  realizacja postępowania, w tym przygotowywanie i zawieranie umów cywilno-prawnych oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, weryfikacja sprawozdań z wykonanych czynności w ramach zawartych umów; weryfikacja merytoryczna i finansowa sprawozdań.
14. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji.
15. Udział w organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych i imprez plenerowych. Współpraca z osobami przygotowującymi kampanie i konferencje społeczne, zdrowotne i z zakresu profilaktyki uzależnień  i przeciwdziałania przemocy.
16. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przetwarzania informacji i właściwą eksploatacją sprzętu komputerowego.
17. Współpraca z osobami przygotowującymi kampanie i konferencje społeczne, zdrowotne i z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
18. Przygotowywanie materiałów informacyjnych w przedmiocie realizowanych kampanii z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
19. Przygotowywanie i właściwe administrowanie dokumentacją administracyjno-biurową.
20. Archiwizacja i zabezpieczanie danych oraz dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
21. Wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy.
22. Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
23. Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
24. Reprezentowanie WCRS w szkoleniach, warsztatach, konferencjach w kraju i zagranicą.
25. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przetwarzania informacji i właściwą eksploatacją sprzętu komputerowego.
26. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach posiadanych kompetencji, 
w tym zastępstwie innych pracowników WCRS w czasie nieobecności.

6.     Predyspozycje osobowościowe:
a)   wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne;
b)   bardzo dobra organizacja pracy;
c)    cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań;
d)   samodzielność w wykonywanych zadaniach, ale także umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
e)   umiejętność pracy pod presją czasu;
f)    wielozadaniowość.

7.  Informacja o warunkach pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w maju 2022 jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

9.     Wymagane dokumenty:
a)   list motywacyjny,
b)   życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c)    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)   kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e)   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f)    kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,
g)    oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),
i)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 24.06.2022 r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 216 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: samodzielny referent nr 02/06/2022”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 27.06.2022r.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 216.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-915.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 30.06.2022r.

 
Dorota Feliks

Dyrektor WCRS

Wrocław, 13.06.20221  Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki

Powiadom znajomego