W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Starszy referent 02/03/2021

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Kalina Pańta, Wiązów
Uzasadnienie wyboru Informacja o wyniku naboru
we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego na stanowisko
Starszy referent (02/03/2021) z dnia 19.03.2021r.
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Kalina Pańta.
Zamieszkała - Wiązów.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Kalina Pańta posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę wymaganą na stanowisku przedstawionym w naborze. Kandydatka w najwyższym stopniu spełniła wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. stanowisko urzędnicze.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała akceptację komisji kwalifikacyjnej.

08.04.2021r.
Dorota Feliks
Dyrektor WCRS
Szczegóły
Stanowisko Starszy referent 02/03/2021
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 213
Status rozstrzygnięte

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Starszy referent (02/03/2021)

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

 

O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, któ­rym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1.   Nazwa i adres jednostki: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław

2.   Określenie stanowiska i wymiaru etatu: starszy referent

         Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.

         Wymiar etatu: praca w wymiarze 1,0 etatu.

 

3.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): średnie lub wyższe humanistyczne

Preferowany profil (specjalność): liceum ogólnokształcące o profilu humanistycznym lub studia – specjalność humanistyczna.

Obligatoryjne uprawnienia: korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne.

 

4. Doświadczenie zawodowe zależne od wykształcenia:

a) wykształcenie średnie dodatkowo minimum dwuletnie doświadczenie w pracy 

lub

b) wykształcenie wyższe bez doświadczenia w pracy.

 

4a. Doświadczenie zawodowe w jednostce samorządowej:

a) niekonieczne doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej.

 

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy/umiejętności zawodowe:

- znajomość obsługi komputera, w tym programów Word, Excel, 

- umiejętność sporządzania pism urzędowych,

- umiejętność zarządzania dokumentacją administracyjno – biurową, portalami i komunikatorami internetowymi.

- znajomość struktury organizacyjnej i zadań merytorycznych komórek Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław.

 

6. Predyspozycje osobowe:

- wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- rzetelność, cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań,

- samodzielność w wykonywanych zadaniach, ale także umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- osoba odpowiedzialna, komunikatywna, kreatywna.

 

7.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1.     Przygotowywanie i właściwe administrowanie dokumentacją administracyjno-biurową związaną 
z działaniami Wrocławskim Centrum Seniora.

2.     Wspieranie działalności Wrocławskiego Centrum Seniora poprzez nadzorowanie kalendarza 
i harmonogramu dnia oraz organizowaniu i obsłudze spotkań Rzecznika Seniora i Opiekuna.

3.     Wspieranie działalności Wrocławskiego Centrum Seniora poprzez nadzorowanie kalendarza 
i harmonogramu dnia oraz organizowaniu i obsłudze zajęć w ramach  Akademii Rozwoju Seniora.

4.     Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wykonywanych zadań Zespołu, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł., na postawie wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych w jednostce:  realizacja postępowania, w tym przygotowywanie i zawieranie umów cywilno-prawnych oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, weryfikacja sprawozdań z wykonanych czynności w ramach zawartych umów; weryfikacja merytoryczna i finansowa sprawozdań.

5.     Przygotowywanie i właściwe administrowanie dokumentacją administracyjno-biurową.

6.     Archiwizacja i zabezpieczanie danych oraz dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.     Współpraca z osobami przygotowującymi kampanie i konferencje społeczne, zdrowotne i z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

8.     Przygotowywanie materiałów informacyjnych w przedmiocie realizowanych kampanii z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.     Przygotowywanie i właściwe administrowanie dokumentacją administracyjno-biurową.

10.   Wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy.

11.   Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

12.   Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

13.   Reprezentowanie WCRS w szkoleniach, warsztatach, konferencjach w kraju i zagranicą.

14.   Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przetwarzania informacji i właściwą eksploatacją sprzętu komputerowego.

15.   Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach posiadanych kompetencji, w tym  zastępstwie innych pracowników WCRS w czasie nieobecności.

16.   Dbanie o dobro zakładu i jego mienie.

17.   Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

  

8.   Informacja o warunkach pracy:

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

 

9.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lutym 2021 jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

 

10.   Wymagane dokumenty:

a.  list motywacyjny z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej - opatrzony własnoręcznym podpisem,

b.  kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem - opatrzony datą i własnoręcznym podpisem;

c.  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgod­ność z oryginałem),

d.  kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

e.   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,

f.  oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g.  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobo­wiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),

h.    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

 

Do następnego etapu naboru zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 29.03.2021 r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 214 (sekretariat) w zaklejonych kopertach
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: starszy referent 02/03/2021”

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 30.03.2021 r. o godz. 10:00

 

Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 214.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-915.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety­nu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 09.04.2021r.

 

1  Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Klauzula informacyjna
 

Wrocław, 19.03.2021 Dorota Feliks

Dyrektor WCRS


 

Załączniki

Powiadom znajomego