W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

WCRS.AMZ.938/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH na usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w budynku przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu 
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy WCRS.AMZ.938/2022
Zamawiający Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Tryb zamówienia konkurs
Termin składania ofert
Sposób składania ofert elektronicznie: info@wcrs.wroclaw.pl; pisemnie: sekretariat WCRS, pl. Dominikański 6, pok nr 214


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na  wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w budynku przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu, zgodnie z poniższym zakresem:
1)  projekt budowlany;
2)  projekt wykonawczy;
3)  przedmiar robót i kosztorys tzw. nakładczy;
4)  kosztorys inwestorski;
5)  specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót.

Projektant sporządzi dokumentację projektowo-kosztorysową remontu dachu 
w oparciu o posiadana przez Zamawiającego Ekspertyzę Techniczną stanowiącą integralną część umowy, wzór której stanowi załącznik Nr 1 do Propozycji cenowej.

I. Termin wykonania całości usługi: do 30.11.2022 r., w tym kosztorys inwestorski do 26.09.2022 r.

II. Warunki płatności:  Wynagrodzenie zostanie wypłacone zgodnie ze wzorem umowy, po podpisaniu przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru (częściowego lub końcowego) - stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia, w formie przelewu na konto Projektanta wskazane na wystawionej przez niego fakturze VAT, w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

Faktura VAT będzie składana w siedzibie Zamawiającego zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca:   Gmina Wrocław
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
NIP: 897-138-35-51

Odbiorca :  Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

Projektant ma możliwość (ale nie jest obowiązany) wystawiania i wysyłania 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania  https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl na adres skrzynki PEF: NIP 8971748403 - w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres skrzynki PEF Nabywcą Towaru/usługi jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 8971383551; Odbiorcą Towaru/usługi jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław.

III. FORMA ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ:
Propozycję cenową należy złożyć na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu „Propozycja cenowa” (Załącznik Nr 1) w terminie do 19.08.2022 r., w wersji elektronicznej na e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl, lub pisemnie: w sekretariacie WCRS pokój nr 214, piętro II; budynek przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu.

Oferty wraz z załącznikami można składać w formie elektronicznej pod warunkiem, że będzie na niej podpis osoby upoważnionej (zeskanowane załączniki z podpisem). Oferta wybranego Projektanta, która była przesłana w formie elektronicznej, musi zostać załączona do umowy w oryginale.

IV. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami w godz.: 9.00  -  15.00:
Antonina Jakubek-Józefowska tel-71-77-24-929 w godz.7.00-14.00

V. W postępowaniu mogą brać udział Projektanci, którzy spełniają warunki potwierdzone w formie oświadczenia, które należy złożyć na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu „Oświadczenie Wykonawcy” (Załącznik Nr 2).

VIII. Kryteria oceny ofert:
1)   90% - cena. Maksymalna liczba punktów jakie można otrzymać Projektant w kryterium Nr 1 „cena” wynosi – 90 punktów.

                            najniższa oferowana cena brutto 
CENA =            ----------------------------------------------  x 90 % x 100 pkt 
                               cena badanej oferty brutto

2)   10% - klauzula społeczna. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia w formularzu „Propozycja cenowa” (załącznik Nr 1) gdzie Projektant wskaże dla Zamawiającego czy i w jaki sposób przy realizacji przedmiotowego zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób z niepełnosprawnością, bezrobotnych lub takich o których mowa 
w przepisach o zatrudnieniu socjalnym zostanie zaangażowanych przy jego realizacji i czym się będą zajmowały w trakcie realizacji zamówienia. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie minimum 1 osoby spełniającej w/w warunki. Za realizacje zamówienia z uwzględnieniem wyżej opisanej klauzuli społecznej w kryterium Nr 2 Projektant otrzyma – 
10 punktów. Jeżeli Projektant w pkt. 5 załącznika Nr 1 - (Propozycja cenowa) 
nie zaznaczy czy w toku realizacji zamówienia będzie lub nie będzie realizowana klauzula społeczna, Zamawiający odrzuci ofertę z przyczyn formalnych.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

IX. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,
a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Niniejsze zaproszenie do składania propozycji cenowych nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 § 1k.c. Projektanci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

Załączniki

Powiadom znajomego