W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław

tel. +48 71 77 24 900
e-mail: info@wcrs.pl

NIP: 8971748403
REGON: 020880445

identyfikator skrzynki PEF: NIP 8971748403

Specjalista (01/08/2023)

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Aleksandra Kosior, Wrocław
Uzasadnienie wyboru O pozytywnym wyniku naboru na ww. stanowisko zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na obsadzonym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Specjalista (01/08/2023
Miejsce pracy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert osobiście do sekretariatu WCRS, listownie adres: WCRS, pl. Dominikański 6, 50--159 Wrocław
Status rozstrzygnięte

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
specjalista (01/08/2023) 

  O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo  do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Nazwa i adres jednostki: WCRS, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław

2. Określenie stanowiska i wymiaru etatu: specjalista, 1 etat, czas określony

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
a)   wykształcenie wyższe (w dziedzinie nauk humanistycznych) wraz z dwuletnim doświadczeniem w pracy lub średnie wraz z trzyletnim doświadczeniem w pracy;
b)   bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego w mowie i piśmie (poświadczone dokumentacją);
c)    doświadczenie w  tworzeniu i realizacji  różnych projektów międzykulturowych;
d)   doświadczenie w pracy z klientem ze szczególnym uwzględnieniem migrantów/ uchodźców;
e)   znajomość obsługi platform komunikacyjnych i stron internetowych, innych narzędzi wykorzystywanych w działaniach promocyjno-komunikacyjnych;
f)    znajomość instytucji  i organizacji prowadzących działania z zakresu dialogu międzykulturowego na terenie miasta Wrocław;
g)   umiejętność prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi(m.in. warsztaty, szkolenia);
h)   niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego, przestępstwo skarbowe;
i)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4.         Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
a)   bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS – w szczególności Word, Excel, Power Point, Adobe Photoshop);
b)   umiejętność w przygotowywaniu prezentacji multimedialnych, materiałów informacyjno-edukacyjnych, publikacji
c)    umiejętność swobodnego wyrażania się w mowie i piśmie (redagowanie tekstów informacyjnych);
d)   umiejętność kreowania i realizacji wydarzeń międzykulturowych (od koncepcji, przez organizację do faktycznej realizacji i ewaluacji);
e)   umiejętność podnoszenia kompetencji w zakresie realizowanych zadań samodzielność i kreatywność;
f)    umiejętność pracy w zespole.

5.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
a) realizacja działań w ramach zadań WCRS,  w szczególności  Zespołu Dialogu Międzykulturowego;
b) realizacja zadań w ramach projektu „ Przejście Dialogu” w tym:
- przygotowywanie, organizowanie i realizacja działań informacyjno-edukacyjnych kierowanych zarówno 
do nowoprzybyłych mieszkańców jak i środowiska przyjmującego w ramach współpracy zespołowej (m.in.  warsztaty, spotkania, debaty, konferencje )
- tworzenie partnerstw i współpraca międzysektorowa  z partnerami  wydarzeń realizowanych w ramach projektu, 
w tym biurami, wydziałami urzędu, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i innymi podmiotami
- monitorowanie działań, analiza potrzeb, kreowanie działań  w ramach projektu, 
- działania organizacyjno-logistyczne w przestrzeni Przejścia Dialogu, współpraca z osobami zaangażowanymi w zadania administracyjne dot. obiektu 
c) realizacja działań z zakresu promocji i komunikacji społecznej  w ramach prac zespołu dialogu międzykulturowego oraz wydarzeń organizowanych w partnerstwie, w języku polskim i ukraińskim, w szczególności na stronach internetowych i w mediach społecznościowych
d) przygotowywanie i tworzenie materiałów edukacyjno-informacyjnych, szkoleń oraz konkursów/ zaproszeń 
do składania ofert dla NGO,  współpracy międzysektorowej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w środowisku szkolnym;
e) wsparcie organizacyjne i merytoryczne wydarzeń, spotkań, warsztatów i innych inicjatyw organizowanych przez WCRS, w szczególności w ramach Zespołu Dialogu Międzykulturowego.
f) udział w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z tematyką międzykulturową organizowanych w ramach Zespołu Dialogu Międzykulturowego;
g) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wykonywanych zadań jednostki, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł, na postawie wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych 
w jednostce:  realizacja postępowania, w tym przygotowywanie i zawieranie umów cywilno-prawnych oraz nadzór 
nad realizacją przedmiotu umowy, weryfikacja sprawozdań z wykonanych czynności w ramach zawartych umów; weryfikacja merytoryczna i finansowa sprawozdań;
g) realizacja zadań w ramach współpracy  z organizacjami pozarządowymi w ramach powierzonych zadań (m.in. przygotowywanie konkursów dotacyjnych, analiza dokumentacji sprawozdawczej, wizytacje merytoryczne);
h) reprezentowanie WCRS na szkoleniach, warsztatach, konferencjach w kraju i za granicą;
i) zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić WCRS na szkodę;
j) przestrzeganie  przepisów bhp i ppoż. oraz zasad współżycia społecznego;
k) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w ramach posiadanych kompetencji, w tym zastępstw innych pracowników.

6.     Predyspozycje osobowościowe:
a)     wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne;
b)     kompetencje międzykulturowe;
c)     bardzo dobra organizacja pracy;
d)     cierpliwość, dokładność i staranność wykonywania powierzonych zadań;
e)     komunikatywność;
f)      umiejętność pracy pod presją czasu;
g)     wielozadaniowość.

7. Informacja o warunkach pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków przewiduje pracę w biurze oraz poza biurem, na terenie Wrocławia.

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w czerwcu 2023 jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

9. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1,
g) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo­wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy oraz podpisaną informację RODO dla kandydatów do pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Klauzula Informacyjna),
i)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 18.08.2023 r. do godz. 15:00 pod adresem: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pok. 216 (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – nazwa stanowiska: specjalista nr 01/08/2023r.”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w pok. 221 w dniu 21.08.2023r. o godz. 10:00. Z regulaminem naboru można się zapoznać w sekretariacie WCRS – pok. 216. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-77-24-915.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław w terminie do dnia 31.08.2023r.

Dorota Feliks

Dyrektor WCRS


Wrocław, 04.08.2023r.


1   Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki

Powiadom znajomego